EN
Osnovana HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom

Osnovana HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom

09.11.2016.
Kao nositelj  javne usluge, HEP Elektra automatizmom nastavlja opskrbljivati više od 2 milijuna kupaca HEP ODS-a pod istim uvjetima kao i do sada. Neće biti promjena ugovora, a kupci će moći nastaviti plaćati svoje račune preko postojećih, već zaprimljenih uplatnica.

Osnivanjem društva HEP Elektra d.o.o. za opskrbu električnom energijom, 2. studenoga 2016. ispunjena je obveza iz Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električnom energijom (čl. 47. st. 2.), o  razdvajanju mrežne i opskrbne djelatnosti, koju je dosad obavljao HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.o. Osnivač novog društva je Hrvatska elektroprivreda d.d.
 
HEP Elektra je u djelatnosti opskrbe pravni sljednik HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o. (HEP ODS). Naime, do 2. studenoga opskrbljivač kupaca u okviru javne usluge bio je HEP-Operator distribucijskog sustava  koji je obavljao dvojaku ulogu, operatora distribucijskog sustava i opskrbljivača.

HEP Elektra će kao opskrbljivač pod obvezom javne usluge električnom energijom opskrbljivati samo kupce iz kategorije kućanstvo koji izaberu ili već koriste po automatizmu taj način opskrbe kao javnu uslugu u okviru univerzalne usluge. Također će prema reguliranim uvjetima za zajamčenu opskrbu opskrbljivati samo one krajnje kupce koji nisu u kategoriji kućanstvo, a koji pod određenim uvjetima ostanu bez opskrbljivača.

Od studenog 2016. godine, opskrbnu djelatnost kupaca na više od 2 milijuna obračunskih mjernih mjesta u kategoriji kućanstva (s tržišnim udjelom od 89 posto u opskrbi kućanstava u Hrvatskoj) i 76 tisuća ostalih kupaca preuzela je HEP Elektra.

Svi kupci kojima je do sada opskrbljivač bio HEP ODS, nastavit će koristiti uslugu opskrbe pod istim uvjetima kao i do sada.  Neće biti promjena ugovora, a kupci će moći nastaviti plaćati svoje račune preko postojećih, već zaprimljenih uplatnica. Kupcima ostaje i jedinstveni račun, što znači da će se u sklopu računa za električnu energiju kojeg će izdavati HEP Elektra, i dalje naplaćivati naknada za korištenje mreže, koja je prihod HEP ODS-a.

Radi osiguranja što bolje usluge kupcima, predviđeno je prijelazno razdoblje u kojemu će komunikaciju s kupcima, uz djelatnike HEP Elektre, obavljati i djelatnici HEP ODS-a. To znači da će kupci moći nastaviti koristiti sve postojeće kanale komunikacije (telefon, e-mail, osobni kontakt na postojećim šalterima HEP ODS-a). Nove (dodatne) točke komunikacije s kupcima bit će u četiri regionalna centra HEP Elektre (Zagreb, Split, Osijek, Rijeka). Kako bi se kupcima uskoro omogućio brži i jednostavniji način komunikacije, uspostavit će se jedinstveni kontakt centar.

U HEP ODS-u nastavljaju se obavljati poslovi mjerenja, obračuna potrošnje, održavanja obračunskog mjernog mjesta te ostale terenske aktivnosti. Zaposlenici HEP Elektre će, uvažavajući odredbe Zakona o tržištu električnom energijom, i nakon isteka prijelaznog razdoblja, posredovati između kupaca i HEP ODS-a, odnosno pružat će kupcima osnovne informacije, bez obzira na djelatnost na koju se upit odnosi.