EN
Zaštita i korištenje voda

Zaštita i korištenje voda

Količina zahvaćene i ispuštene vode u 2019. ostala je na sličnoj razini u usporedbi s 2018. Tijekom 2019. godine staništa ili vrsta koje su u znatnoj mjeri pogođena ispuštanjem i istjecanjem vode nije bilo. Podaci o količinama zahvaćene vode i vodozahvati te vrste, količine i ispusti otpadnih voda iz termoelektrana i termoelektrana-toplana u 2019. nalaze se na stranici 122 Izvješća o održivosti za 2019. godinu.

Podaci o količinama zahvaćene i ispuštene vode kao i rezultati ispitivanja kakvoće ispuštenih voda dostavljaju se Hrvatskim vodama dva puta godišnje. HEP, također, jednom godišnje izvještava o izvorima, vrstama, količini, kakvoći i načinima ispuštanja otpadnih voda te uređajima za pročišćavanje otpadnih voda putem elektroničke baze Registar onečišćavanja okoliša (ROO) koji vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.

Kako bismo unaprijedili poslovne procese, učinkovitije upravljali podacima i planirali, podatke o količinama zahvaćene i ispuštene vode te podatke o ispitivanju kakvoće ispuštenih voda vodimo u HEP-ovoj internoj elektroničkoj bazi INFOZOK (Informacijski sustav zaštite okoliša).

Tijekom 2019. godine nije bilo onečišćenja niti širenja postrojenja u smislu utjecaja na širenje invazivnih vrsta, patogena ili nametnika, smanjenje broja autohtonih vrsta, promjena staništa, promjena u prirodnim procesima, promjena saliniteta ili visine podzemnih voda.
 

Hidroelektrane

HEP-ove hidroelektrane provode sljedeće aktivnosti:
 • mjesečna ispitivanja kakvoća voda na svojim akumulacijama putem ovlaštenih laboratorija
 • periodička ispitivanja kakvoće podzemnih i nadzemnih voda u hidroakumulacijskim sustavima (dovodnim i odvodnim kanalima, akumulacijama, drenažnim kanalima, zaobalju, starima koritima rijeka) putem ovlaštenih laboratorija i znanstvenih institucija
 • izradu i provedbu odredbi iz operativnih planova interventnih mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda
 • osiguravanje stalnog protoka u količinama propisanim za svaku hidroelektranu zasebno u cilju očuvanja ekosustava vodotoka
 • osiguravanje provedbe odredbi o akumulacijama koje propisuju Hrvatske vode 


Termoelektrane

Termoenergetska postrojenja imaju ishođene okolišne dozvole čiji su sastavni dio i vodopravni uvjeti za ispuštanje otpadnih voda. Za termoenergetska postrojenja koja su još uvijek u postupku ishođenja okolišne dozvole vrijede vodopravne dozvola za ispuštanje otpadnih voda. U skladu s rješenjima o okolišnim dozvolama, odnosno vodopravnim dozvolama te uvjetima iz koncesija, u termoenergetskim postrojenjima provode se sljedeće aktivnosti:
 • mjesečna ispitivanja kakvoće otpadnih voda (kompozitni uzorci) na kontrolnim mjernim oknima putem ovlaštenih laboratorija
 • vođenje očevidnika o količinama ispuštenih otpadnih voda
 • mjerenja temperature i količine ispuštene rashladne vode
 • mjerenja protoka otpadne vode
 • provjere i ispitivanje vodonepropusnosti vodnih građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda
 • izrada i provedba operativnih planova interventnih mjera za slučaj izvanrednih i iznenadnih onečišćenja voda


Izvještavanje

HEP jednom godišnje izvještava o izvorima, vrstama, količini, kakvoći i načinima ispuštanja otpadnih voda te uređajima za pročišćavanje otpadnih voda putem elektroničke baze Registar onečišćavanja okoliša (ROO) koji vodi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja.
HEP-ove hidroelektrane, termoelektrane i termoelektrane toplane, sukladno zakonskim propisima,  dostavljaju Hrvatskim vodama podatke o mjesečnoj i godišnjoj količini ispuštene otpadne vode te obavljenim ispitivanjima otpadnih voda.


Uklanjanje naplavljenog otpada

HEP-ove hidroelektrane u cilju očuvanja vlastitih objekata te poboljšanja kakvoće vode, dugi niz godina uklanjaju i zbrinjavaju mješoviti otpad tzv. naplavine  koji se u vrijeme visokih voda zaustavlja na ulaznim uređajima i rešetkama postrojenja. Godišnje se na rešetkama zaustavi 2.500 do 4.500 tona otpada. Uklanjanje naplavina zahtijeva značajna materijalna ulaganja.
Hidroelektrane na čijim se rešetkama zaustavljaju naplavine nisu proizvođači toga otpada, ali Hrvatska elektroprivreda, premda nema zakonsku obvezu, u potpunosti financira izdvajanje iz vodotoka i gospodarenje otpadom od naplavina.