EN
Česta pitanja

Česta pitanja

Moraju li se u proračunu navesti svi troškovi projekta?

Da, u proračun je u kolonu „ukupni proračun projekta“ potrebno upisati sve troškove, a u kolonu „udio sredstava koji se traži od HEP-a“ upisuju se svi ili dio troškova koje želite financirati donacijom HEP-a.
Ukupan iznos projekta i iznos koji se traži od HEP-a koji su navedeni u poljima u prijavnici moraju biti jednaki onima navedenim u proračunu.
 

Je li osoba odgovorna za provedbu projekta navedena u prijavnici, isto što i voditelj aktivnosti naveden u proračunu?

Da, to su iste osobe. Obratite pažnju da u proračunu navedete ime voditelja aktivnosti i da voditelj aktivnosti potpiše proračun.
 

Je li u strukturi izvora financiranja u proračunu potrebno navesti sve izvore financiranja projekta?

U proračunu u dijelu koji se odnosi na strukturu izvora financiranja automatski će se upisati iznos koji tražite od HEP-a (pod a). Podatke o drugim izvorima financiranja (pod b) ili vlastitim sredstvima (pod c) ukoliko postoje potrebno je upisati samostalno.
Polje „ukupno izvori financiranja“ ispuniti će se automatski. Pripazite da zbroj u tom polju bude jednak ukupnom proračunu projekta.
Primjer:

 

Koji je važeći dokaz o registraciji za turističke zajednice i umjetničke organizacije?

Turističke zajednice kao dokaz o registraciji trebaju dostaviti službeni izvadak iz Upisnika Turističkih zajednica izdan od Ministarstva turizma i to ne stariji od 3 mjeseca od dana podnošenja prijave na natječaj. Ukoliko iz izvoda nije vidljivo do kad traje mandat ovlaštene osobe, potrebno je dostaviti i dodatni dokument iz kojeg će to biti vidljivo.
Umjetničke organizacije kao dokaz o registraciji trebaju dostaviti izvadak iz Registra umjetničkih organizacija ne stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijave na natječaj. Prihvatljiv je i upisni list iz elektroničkog Registra iz kojeg je vidljivo tko je ovlaštena osoba, te datum kad je isti ispisan.
 

Što ako je osobi ovlaštenoj za zastupanje istekao mandat ili mandat nije vidljiv u izvatku?

Osoba navedena u Prijavnici kao osoba ovlaštena za zastupanje predlagatelja (u trenutku podnošenja prijave) treba biti ona koja je navedena u priloženom dokazu o registraciji / upisu Prijavitelja.
U slučaju da se iz dokaza o registraciji ne vidi tko je ovlaštena osoba za zastupanje i/ili do kada joj traje mandat, potrebno je dodatno dostaviti i dokument iz kojeg je to vidljivo. Ukoliko se takav dokument ne dostavi, prijava se neće uzeti u razmatranje.
Iznimka su umjetničke organizacije i župe, jer u umjetničkim organizacijama odgovorna osoba ima neograničeno trajanje mandata, a i župnici se imenuju do opoziva pa se mandat ne navodi u izvatku i ne trebaju dostavljati dodatni dokument.
 

Mogu li troškovi smještaja obuhvaćati noćenje i puni pansion?

Prihvatljivi su troškovi putovanja za potrebe projektnih aktivnosti (putni troškovi, dnevnice, troškovi noćenja s doručkom).
Nisu prihvatljivi troškovi reprezentacije, prehrane i prehrambenih namirnica (npr. catering, večere, prehrana sudionika, namirnice itd.) i pića (npr. voda, sokovi, osvježenje, alkoholna pića, kava itd.).
 

Koji je matični registar za sportske klubove, Registar udruga ili Registar sportskih djelatnosti?

Za sportske klubove matični registar je Registar udruga.