EN
U koliko sati počinje, a u koliko sati završava isporuka toplinske energije za grijanje?

U koliko sati počinje, a u koliko sati završava isporuka toplinske energije za grijanje?

HEP-Toplinarstvo toplinsku energiju isporučuje u dnevnom i noćnom režimu rada grijanja, kako je propisano Općim uvjetima za isporuku toplinske energije (NN 35/14, 129/15).
Dnevni režim rada grijanja traje od 6 do 22 h. U dnevnom režimu rada grijanja u razdoblju ogrjevne sezone HEP-Toplinarstvo je dužno osigurati količinu toplinske energije kojom se postižu projektirane temperature zraka prostorija krajnjeg kupca prema tehničkim propisima.

Noćni režim rada grijanja traje od 22 do 6 h. U noćnom režimu rada grijanja u razdoblju ogrjevne sezone HEP-Toplinarstvo je dužno osigurati količinu toplinske energije kojom se u prostorijama krajnjeg kupca može postići prosječna temperatura viša od 15 °C ± 1 °C.