EN
Oznaka krajnjeg kupca N

Oznaka krajnjeg kupca N

Vaša oznaka krajnjeg kupca je N. U zgradi u kojoj se nalazi Vaša samostalna uporabna cjelina (SUC), odnosno stambeni i/ili poslovni prostor, ugrađena je toplinska podstanica sa zajedničkim mjerilom na kojem se mjeri ukupna količina toplinske energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode isporučena svim krajnjim kupcima unutar zgrade.

Vaš stambeni i/ili poslovni prostor spojen je na zajedničko mjerilo toplinske energije i nema raspodjelu i obračun troškova toplinske energije prema očitanju razdjelnika i/ili kalorimetra.
 

Mjerenje toplinske energije

HEP-Toplinarstvo svaki mjesec očitava ukupnu količinu toplinske energije za grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode na zajedničkom mjerilu toplinske energije u toplinskoj podstanici zgrade.
HEP-Toplinarstvo također svaki mjesec očitava zajedničko mjerilo za mjerenje toplinske energije za grijanje prostora ili zajedničko posebno mjerilo toplinske energije za mjerenje toplinske energije za pripremu potrošne tople vode, ukoliko su krajnji kupci investirali u ugradnju jednog od navedenih mjerila u toplinsku podstanicu zgrade.
 

Ugovaranje isporuke toplinske energije

Krajnji kupci oznake N ne sklapaju pojedinačne ugovore s HEP-Toplinarstvom već se sklapa jedan jedinstveni ugovor o potrošnji toplinske energije za cijelu zgradu putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade.


Obračun i raspodjela toplinske energije očitane na zajedničkom mjerilu toplinske energije

Obračun i raspodjela toplinske energije za zgrade koje koriste toplinsku energiju za grijanje prostora i pripremu potrošne tople vode vrši se na sljedeći način:
PRVI KORAK je utvrđivanje količine isporučene toplinske energije za pripremu potrošne tople vode u ukupnoj količini toplinske energije izmjerene na zajedničkom mjerilu toplinske energije. Isporučena toplinska energija za pripremu potrošne tople vode u ogrjevnoj sezoni u skladu s tehničkim karakteristikama toplinske podstanice određuje se na sljedeći način:

  1. Mjerenjem volumena hladne vode izmjerene na vodomjeru na ulazu u sustavu pripreme potrošne tople vode primjenom formule iz čl. 6. st. 5. Pravilnika.
  2. Temeljem prosječne isporučene toplinske energije izmjerene na zajedničkom mjerilu toplinske energije u lipnju, srpnju i kolovozu za dvije prethodne godine primjenom formule iz čl. 6. st. 6. Pravilnika.
  3. Mjerenjem isporučene toplinske energije na zajedničkom posebnom mjerilu toplinske energije za grijanje prostora primjenom formule iz čl. 6 st. 7. Pravilnika.
  4. Mjerenjem isporučene toplinske energije na zajedničkom posebnom mjerilu toplinske energije za pripremu potrošne tople vode.

DRUGI KORAK je raspodjela isporučene toplinske energije za pripremu potrošne tople vode koja se vrši primjenom jednog od propisanih modela (1EV, 2EV ili kombinacija 1EV i 2EV).
TREĆI KORAK je utvrđivanje količine isporučene toplinske energije za grijanje prostora u ukupnoj količini toplinske energije izmjerene na zajedničkom mjerilu toplinske energije u ogrjevnoj sezoni.
ČETVRTI KORAK je raspodjela isporučene toplinske energije za grijanje prostora koja se vrši primjenom jednog od propisanih modela (1EG ili 2EG).
 

Objašnjenje stavki na računima za toplinsku energiju

Račun toplinske energije sadrži sve potrebne elemente temeljem kojih možete izvršiti provjeru istoga. Pronađite objašnjenje stavki računa za toplinsku energiju za krajnje kupce oznake N.
 

Česta pitanja krajnjih kupaca oznake N

U nastavku možete pronaći najčešća pitanja koja nam postavljaju krajnji kupci ove oznake. Odgovore na ostala općenita pitanja možete pronaći u Čestim pitanjima.

Kako mogu utjecati na potrošnju toplinske energije za grijanje svog stambenog i/ili poslovnog prostora?
Zakonom o tržištu toplinske energije propisano je da su vlasnici samostalnih uporabnih cjelina u zgradi/građevini izgrađenoj prije stupanja na snagu toga Zakona, dužni radi racionalnijeg korištenja energije ugraditi uređaje za regulaciju odavanja topline (radijatorske ventile) i uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnike) ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije (kalorimetre). Sve odgovore na pitanja o ugradnji ovih uređaja možete pronaći na našoj stranici.

Čija je odgovornost održavanje zajedničke toplinske podstanice zgrade?
Odgovornost održavanja zajedničke toplinske podstanice zgrade je na krajnjim kupcima koji navedenu uslugu ugovaraju s odabranim kupcem toplinske energije. Za Vašu zgradu navedenu uslugu obavlja HEP-Toplinarstvo te Vam istu naplaćuje kroz naknadu za djelatnost kupca toplinske energije.

Zašto se mjerila toplinske energije moraju umjeravati i ovjeravati?
Mjerila toplinske energije se očitavaju jednom mjesečno i očitana energija sa navedenih mjerila predstavlja energiju koja služi kao temelj za raspodjelu i obračun troškova toplinske energije na sve krajnje kupce i ista trebaju biti umjerena i ovjerena, a što je i u skladu sa zakonskom obvezom koja je propisana Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14) i njegovim podzakonskim aktima.

Na koji se način može promijeniti model za raspodjelu troškova toplinske energije za pripremu potrošne tople vode (PTV)?
Promjena modela za raspodjelu troškova toplinske energije za pripremu potrošne tople vode obavlja se odlukom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije. Odluku u ime krajnjih kupaca potpisuje i ovjerava ovlašteni predstavnik suvlasnika. Ukoliko krajnji kupci žele promijeniti postojeći model, predstavnik suvlasnika zgrade/građevine treba HEP-Toplinarstvo zatražiti dostavu nove odluke te u istoj odabrati željeni model raspodjele. Odluku ovjerenu potpisom i žigom, potom treba vratiti na adresu HEP-Toplinarstva.

Ukoliko je odabran model 2EV tko je dužan HEP-Toplinarstvu dostavljati podatak o broju članova domaćinstva?
Podatak o broju članova domaćinstva HEP-Toplinarstvu je dužan dostaviti prvi puta predstavnik suvlasnika uz odluku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu. Sve promjene brojeva članova domaćinstva dužan je dostavljati predstavnik suvlasnika i to najkasnije do 20. u mjesecu za tekuće obračunskog razdoblje. U iznimnim situacijama, ukoliko zgrada nema ovlaštenog predstavnika suvlasnika, navedene podatke može dostaviti upravitelj zgrade.

Može li krajnji kupac sam dostaviti HEP-Toplinarstvu izmjenu broja članova domaćinstva za svoj stambeni i/ili poslovni prostor?
Ne. Izmjenu broja članova domaćinstva može dostaviti ovlašteni predstavnik suvlasnika. U iznimnim situacijama, ukoliko zgrada nema ovlaštenog predstavnika suvlasnika, navedene podatke može dostaviti upravitelj zgrade.

Ukoliko je odabran model 1EV tko je dužan HEP-Toplinarstvu dostavljati podatak o očitanju vodomjera? 
Podatak o očitanju vodomjera HEP-Toplinarstvu je najkasnije do 3. u mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje dužan dostaviti predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena pravna ili fizička osoba čije ime ili naziv je navedeno u odluci o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu. Ukoliko prvi puta zgrada ulazi u obračun po modelu 1EV predstavnik suvlasnika navedenu odluku mora dostaviti najkasnije do 15. u mjesecu za tekuće obračunsko razdoblje.

Što se događa ukoliko HEP-Toplinarstvo u propisanom roku ne zaprimi očitanje vodomjera?
U slučaju da HEP-Toplinarstvo u propisanom roku ne zaprimi očitanje vodomjera, obračun i raspodjela toplinske energije za pripremu potrošne tople vode izvršit će se prema udjelu površine pojedinog prostora u ukupnoj površini svih prostora spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije.

Kako se vrše obračun i raspodjela troškova toplinske energije za pripremu potrošne tople vode ukoliko se utvrdi da vodomjeri nisu ispravno radili?
Ukoliko predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba utvrdi da vodomjeri za potrošnu toplu vodu i/ili vodomjer na ulazu u sustav pripreme potrošne tople vode nepravilno rade ili da neko vrijeme nisu obavljali svoju funkciju, volumen isporučene potrošne tople vode za samostalne uporabne cjeline i/ili volumen hladne vode izmjeren na vodomjeru na ulazu u sustav pripreme potrošne tople vode utvrđuje predstavnik suvlasnika, ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba, procjenom na temelju svih raspoloživih podataka.

Na koji se način može promijeniti model za raspodjelu troškova toplinske energije za grijanje prostora?
Promjena modela za raspodjelu troškova toplinske energije za grijanje prostora obavlja se odlukom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije. Odluku u ime krajnjih kupaca potpisuje i ovjerava ovlašteni predstavnik suvlasnika. Ukoliko krajnji kupci žele promijeniti postojeći model, predstavnik suvlasnika zgrade/građevine treba HEP-Toplinarstvo zatražiti dostavu nove odluke te u istoj odabrati željeni model raspodjele. Odluku ovjerenu potpisom i žigom, potom treba vratiti na adresu HEP-Toplinarstva.

Tko je dužan HEP-Toplinarstvu dostavljati podatak o površini prostora na zajedničkom mjerilu?
Podatke o površinama stambenih i/ili poslovnih prostora na zajedničkom mjerilu HEP-Toplinarstvu je dužan dostavljati predstavnik suvlasnika najkasnije do 20. u mjesecu za tekuće obračunskog razdoblje. U iznimnim situacijama, ukoliko zgrada nema ovlaštenog predstavnika suvlasnika, navedene podatke može dostaviti upravitelj zgrade.