EN
Pojmovnik

Pojmovnik

 • Distribucijska mreža – vrelovodna, toplovodna i/ili parovodna mreža od obračunskog mjernog mjesta proizvođača toplinske energije do obračunskog mjernog mjesta kupca, duljine veće od 2000 metara i ima priključeno više od 500 samostalnih uporabnih cjelina
 • Distributer toplinske energije – energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije toplinske energije u centralnom toplinskom sustavu
 • Djelatnost kupca toplinske energije – djelatnost različita od energetske djelatnosti, a obuhvaća stručno upravljanje, rukovanje, održavanje unutarnjih instalacija, isporuku toplinske energije radi obračuna toplinske energije te izdavanje računa krajnjem kupcu u zgradi/građevini u samostalnom, zatvorenom ili centralnom toplinskom sustavu na temelju ugovora o potrošnji toplinske energije sklopljenim s ovlaštenim predstavnikom suvlasnika
 • Korisnik distribucijske mreže – svaka fizička ili pravna osoba koja predaje toplinsku energiju u distribucijsku mrežu, odnosno preuzima toplinsku energiju iz distribucijske mreže
 • Korištenje za pretežito poslovnu uporabu – smatra se kada količina toplinske energije za grijanje prostora, za vlastite potrebe, od strane krajnjeg kupca koji nije kućanstvo, iznosi manje od pedeset posto ukupno utrošene toplinske energije
 • Kotlovnica – proizvodno postrojenje, uključujući i kogeneraciju, za transformaciju ulazne količine energenta u toplinsku energiju koje je dio samostalnog, zatvorenog ili centralnog toplinskog sustava
 • Krajnji kupac – pravna ili fizička osoba koja kupuje toplinsku energiju za vlastite potrebe od kupca na temelju obračuna toplinske energije
 • Kupac toplinske energije – pravna ili fizička osoba koja u ime i za račun vlasnika i/ili suvlasnika zgrade/građevine obavlja djelatnost kupca u samostalnom, zatvorenom i centralnom toplinskom sustavu. Temeljem Ugovora o potrošnji toplinske energije, kupac toplinske energije obavlja sljedeće aktivnosti:
 • proizvodi toplinsku energiju u kotlovnici ili kupuje toplinsku energiju od opskrbljivača toplinskom energijom (ovisno o  tipu toplinskog sustava)
 • obračunava i raspodjeljuje troškove toplinske energije na KRAJNJE KUPCE (ispostavlja račune)
 • održava unutarnje instalacije grijanja u zgradi, što uključuje sve zajedničke instalacije grijanja, osim onih koje se nalaze  unutar stambenih/poslovnih prostora.
 • Mjerilo toplinske energije – uređaj kojim se registrira količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu, sukladno propisima iz područja mjeriteljstva i tehničkim uvjetima distributera toplinske energije, radi obračuna toplinske energije
 • Obračunsko mjerno mjesto – mjesto razgraničenja na kojem se nalazi mjerilo toplinske energije
 • Ogrjevna sezona – dio kalendarske godine u kojem se osigurava pogonska spremnost toplinskog sustava za isporuku toplinske energije za grijanje
 • Opskrbljivač toplinskom energijom – energetski subjekt koji je registriran za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe toplinskom energijom, koji u centralnom toplinskom sustavu kupuje toplinsku energiju od proizvođača toplinske energije te sklapa ugovor o distribuciji s distributerom toplinske energije i prodaje toplinsku energiju kupcima, a u zatvorenom toplinskom sustavu kupuje ulazne količine energenta za transformaciju u toplinsku energiju i isporučuje toplinsku energiju kupcu radi obračuna toplinske energije
 • Ovlašteni predstavnik suvlasnika – fizička ili pravna osoba koju su suvlasnici samostalnih uporabnih cjelina unutar jedne zgrade/građevine ovlastili za zastupanje u postupcima koji proizlaze iz upravljanja, na temelju ugovora o upravljanju, odnosno međuvlasničkog ugovora
 • Priključna snaga – najveća dopuštena snaga koju predaje proizvodno postrojenje za transformaciju u vanjske instalacije ili distribucijsku mrežu, odnosno dopuštena snaga toplinske energije koju iz vanjskih instalacija ili distribucijske mreže može preuzeti kupac toplinske energije na mjestu razgraničenja, a propisana je termoenergetskom suglasnošću
 • Proizvođač toplinske energije – pravna ili fizička osoba koja je od HERA-e dobila dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti proizvodnje toplinske energije, osim ako drugačije nije propisano odredbama ovoga Zakona
 • Razdjelnik – uređaj za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije izmjerene na zajedničkom mjerilu toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu
 • Toplinska energija – proizvedena energija nastala u proizvodnom postrojenju za transformaciju, sa svrhom zagrijavanja prostora i zagrijavanja potrošne tople vode ili energija korištena u tehnološke svrhe (vrela voda, topla voda ili para) ili za hlađenje prostora
 • Toplinski sustav – tehnički sustav koji se sastoji od uređaja i opreme za proizvodnju toplinske energije, unutarnjih i vanjskih instalacija ili distribucijske mreže te omogućuje opskrbu toplinskom energijom, a može biti samostalni, zatvoreni ili centralni toplinski sustav:
 1. Samostalni toplinski sustav (STS) - toplinski sustav preko kojeg se jednoj zgradi/građevini koja se sastoji od više samostalnih uporabnih cjelina isporučuje toplinska energija radi obračuna toplinske energije
 2. Zatvoreni toplinski sustav (ZTS) -  toplinski sustav koji obuhvaća više industrijskih i/ili stambeno-poslovnih zgrada/građevina, koje počinje mjestom preuzimanja ulaznog energenta za proizvodnju toplinske energije do mjesta razgraničenja s kupcem, a uključuje mjerila toplinske energije i vanjske instalacije, koje su kraće od 2000 metara i ima priključeno manje od 500 samostalnih uporabnih cjelina
 3. Centralni toplinski sustav (CTS) - toplinski sustav koji se sastoji od proizvodnog postrojenja toplinske energije (toplane, kotlovnice) i distribucijske mreže duljine veće od 2000 metara. CTS obuhvaća veći broj stambenih/poslovnih zgrada s priključenih više od 500 samostalnih uporabnih jedinica (stambenih/poslovnih prostora).
 • Unutarnje instalacije – instalacije od obračunskog mjernog mjesta do radijatorskog ventila, odnosno ventila trošila u samostalnoj uporabnoj cjelini, uključujući radijator i druga ogrjevna tijela u zajedničkom dijelu zgrade/građevine
 • Vanjske instalacije – razvod cijevi vrelovodne, toplovodne i/ili parovodne mreže koje povezuju zgrade/građevine s jednom ili više kotlovnica u zatvorenom toplinskom sustavu
 • Zajedničko mjerilo toplinske energije – uređaj kojim se registrira količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu na ulazu u zgradu/građevinu
 • Zajednička potrošnja – potrošnja toplinske energije izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije kupca umanjena za ukupni iznos potrošene toplinske energije izmjerene na zasebnim mjerilima toplinske energije
 • Zasebno mjerilo toplinske energije – uređaj kojim se registrira količina isporučene toplinske energije u samostalnoj uporabnoj cjelini.