EN
Oznaka krajnjeg kupca T

Oznaka krajnjeg kupca T

Vaša oznaka krajnjeg kupca je T. U zgradi u kojoj se nalazi Vaša samostalna uporabna cjelina (SUC), odnosno stambeni i/ili poslovni prostor, ugrađena je toplinska podstanica sa zajedničkim mjerilom na kojem se mjeri ukupna količina toplinske energije isporučena svim krajnjim kupcima unutar zgrade.
 

Mjerenje toplinske energije

Za Vaš stambeni i/ili poslovni prostori ugrađena je individualna toplinska podstanica (ITPS) u kojoj se nalazi zasebno mjerilo toplinske energije (kalorimetar) koje mjeri točnu količinu toplinske energije utrošenu u Vašem prostoru.
HEP-Toplinarstvo svaki mjesec očitava ukupnu količinu toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije.
 
Razlika ukupne količine toplinske energije očitane na zajedničkom mjerilu koje se nalazi u toplinskoj podstanici i zbroja količine toplinske energije očitane na svim zasebnim mjerilima u zgradi predstavlja zajedničku potrošnju (ZP). U podmirenju troškova zajedničke potrošnje obvezni su sudjelovati svi krajnji kupci u zgradi.
 
Svi krajnji kupci sa ugrađenim individualnim toplinskim podstanicama imaju mogućnost utjecaja na potrošnju toplinske energije u svom prostoru na način da reguliraju temperaturu u pojedinoj prostoriji pomoću termostata, kao i termostatskog radijatorskog ventila.
 

Ugovaranje isporuke toplinske energije

Krajnji kupci oznake T ne sklapaju pojedinačne ugovore s HEP-Toplinarstvom već se sklapa jedan jedinstveni ugovor o potrošnji toplinske energije za cijelu zgradu putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade.
 

Objašnjenje stavki na računima za toplinsku energiju

Račun toplinske energije sadrži sve potrebne elemente temeljem kojih možete izvršiti provjeru istoga. Pronađite objašnjenje stavki računa za toplinsku energiju za krajnje kupce oznake T.
 

Česta pitanja krajnjih kupaca oznake T

U nastavku možete pronaći najčešća pitanja koja nam postavljaju krajnji kupci ove oznake. Odgovore na ostala općenita pitanja možete pronaći u Čestim pitanjima.
 
Što predstavlja zajednička potrošnja?
Zajednička potrošnja je potrošnja toplinske energije izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije umanjena za ukupnu potrošnju toplinske energije izmjerene na zasebnim mjerilima toplinske energije.

Zašto krajnji kupci snose troškove zajedničke potrošnje, ako imaju ugrađena zasebna mjerila toplinske energije?
Razgraničenje između HEP-Toplinarstva i krajnjih kupaca toplinske energije je zajedničko mjerilo toplinske energije smješteno u toplinskoj podstanici. HEP-Toplinarstvo je dužno obračunati krajnjim kupcima u zgradi ukupnu količinu toplinske energije koja je isporučena zgradi, a kako je propisano Zakonom o tržištu toplinske energije, članak 33. stavak 4. (NN 80/13, 14/14)  i Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju , članak 15. stavak 3  (NN 99/14, 27/15, 124/15).
 
Zašto dolazi do razlike između količine toplinske energije očitane na zajedničkom mjerilu toplinske energije i zbroja količine toplinske energije očitane na zasebnim mjerilima?
Sustav s individualnim toplinskim podstanicama (ITPS) sastoji se od centralne podstanice cijevnog razvoda koji se najčešće nalazi u energetskom kanalu koji vodi medij (toplu vodu) do individualne toplinske podstanice u SUC-u. Kako bi svaka individualna toplinska podstanica imala u svakom trenutku dovoljnu količinu energije potrebna je stalna cirkulacija dovoljne količine tople vode od glavne toplinske podstanice do individualne toplinske podstanice (ITPS). Na taj način se osigurava dovoljna količina energije za grijanje i za zagrijavanje potrošne tople vode u svakom SUC-u, pa tako i najudaljenijem. Mora se pritom naglasiti da zbog potrebe za toplom vodom (temperatura 43 ± 3 C) u SUC-evima, temperatura medija tijekom cijele godine treba biti minimalno 55 oC.
Da navedene cirkulacije nema, najudaljeniji SUC-evi bi bili prinuđeni duže vrijeme čekati potrebnu količinu energije za potrebu grijanja i pripremu potrošne tople vode. Drugim riječima, takav sistem bi bio neodrživ, jer za potrebe tople vode dotok toplinske energije treba biti stabilan, a u slučaju da nema cirkulacije na grijanje i toplu vodu dugo bi se čekalo. Osim toga, topla voda bila bi nestabilna, što bi rezultiralo čestim pojačanjima i naglim smanjivanjima temperature tople vode, a što je potpuno neprihvatljivo za  korisnika.
Razlika očitane toplinske energije između glavnog mjerila i sume mjerila u svakoj samostalnoj uporabnoj cjelini (SUC) proizlazi iz neizbježnih transmisijskih gubitaka uslijed kontinuirane cirkulacije medija kroz temeljni razvod koji je položen u energetskom kanalu.
Kao usporedba kod klasične gradnje, sustav grijanja i pripreme potrošne tople vode u toplinskoj podstanici je razdvojen te je razvod grijanja položen kroz SUC-eve, pa se samim tim ti prostori neizravno griju.
 
Na koji se način može promijeniti model za obračuna zajedničke potrošnje?
Promjena modela za raspodjelu zajedničke potrošnje toplinske energije obavlja se odlukom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije. Odluku u ime krajnjih kupaca potpisuje i ovjerava ovlašteni predstavnik suvlasnika. Ukoliko krajnji kupci žele promijeniti postojeći model, predstavnik suvlasnika zgrade/građevine treba HEP-Toplinarstvo zatražiti dostavu nove odluke te u istoj odabrati željeni model raspodjele. Odluku ovjerenu potpisom i žigom, potom treba vratiti na adresu HEP-Toplinarstva.
 
Zašto se mjerila toplinske energije (zajedničko mjerilo i zasebno mjerilo) moraju umjeravati i ovjeravati?
Mjerila toplinske energije se očitavaju jednom mjesečno i očitana energija sa navedenih mjerila predstavlja energiju koja služi kao temelj za raspodjelu i obračun troškova toplinske energije na sve krajnje kupce i ista trebaju biti umjerena i ovjerena, a što je i u skladu sa zakonskom obvezom koja je propisana Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14) i njegovim podzakonskim aktima.

Čija je odgovornost umjeravanje i ovjeravanje zajedničkog mjerila smještenog unutar  toplinske podstanice? 
Odgovornost umjeravanja i ovjeravanja zajedničkog mjerila smještenog u toplinskoj podstanici je na HEP-Toplinarstvu kao distributeru toplinske energije.
 
Čija je odgovornost umjeravanje i ovjeravanje zasebnog mjerila smještenog unutar individualne toplinske podstanice?
Umjeravanje i ovjeravanje zasebnog mjerila unutar individualne toplinske podstanice u nadležnosti je krajnjeg kupca.
 
Čija je odgovornost održavanje zajedničke toplinske podstanice zgrade?
Odgovornost održavanja zajedničke toplinske podstanice zgrade je na krajnjim kupcima koji navedenu uslugu ugovaraju s odabranim kupcem toplinske energije. Za Vašu zgradu navedenu uslugu obavlja HEP-Toplinarstvo te Vam istu naplaćuje kroz naknadu za djelatnost kupca toplinske energije.
 
Čija je odgovornost održavanje individualne toplinske podstanice?
Održavanje individualne toplinske podstanice u odgovornosti je krajnjeg kupca.
 
Kome se trebate obratiti ukoliko niste zaprimili račun za toplinsku energiju?
Ukoliko krajnji kupac nije zaprimio račun za toplinsku energiju za protekli mjesec, dužan je o tome pisanim putem obavijestiti HEP-Toplinarstvo koje će mu u najkraćem mogućem roku izdati presliku računa. Preslika računa se ne naplaćuje.