EN
Oznaka krajnjeg kupca L

Oznaka krajnjeg kupca L

Vaša oznaka krajnjeg kupca je L. U zgradi u kojoj se nalazi Vaša samostalna uporabna cjelina (SUC), odnosno stambeni i/ili poslovni prostor, ugrađena je toplinska podstanica sa zajedničkim mjerilom na kojem se mjeri ukupna količina toplinske energije za grijanje prostora i/ili pripremu potrošne tople vode isporučena svim krajnjim kupcima unutar zgrade.
 

Mjerenje toplinske energije

Za Vaš stambeni i/ili poslovni prostori ugrađeno je zasebno mjerilo toplinske energije (kalorimetar) koje mjeri točnu količinu toplinske energije za grijanje prostora utrošenu u Vašem prostoru.
HEP-Toplinarstvo  svaki mjesec očitava ukupnu količinu toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije.

Razlika ukupne količine toplinske energije očitane na zajedničkom mjerilu koje se nalazi u toplinskoj podstanici i zbroja količine toplinske energije očitane na svim zasebnim mjerilima u zgradi predstavlja sljedeće:
  • za zgrade koje koriste toplinsku energiju za pripremu potrošne tople vode navedena razlika predstavlja utrošak toplinske energije za pripremu potrošne tople vode. U podmirenju troškova toplinske energije za pripremu potrošne tople vode obvezni su sudjelovati svi krajnji kupci u zgradi u skladu s odabranim modelom raspodjele.
  • za zgrade koje ne koriste toplinsku energiju za pripremu potrošne tople vode navedena razlika predstavlja zajedničku potrošnju. U podmirenju troškova zajedničke potrošnje obvezni su sudjelovati svi krajnji kupci u zgradi.
Iznimka od navedenog pravila su krajnji kupci koji su ugradili zasebno mjerilo toplinske energije, a ostali krajnji kupci spojeni na zajedničko mjerilo toplinske energije nemaju ugrađeno zasebno mjerilo toplinske energije i sudjeluju u raspodjeli toplinske energije za grijanje prostora prema površini ili prema razdjelnicima topline. U tom slučaju, do trenutka kad u zgradi svi krajnji kupci na zajedničkom mjerilu toplinske energije ne ugrade zasebna mjerila toplinske energije, krajnji kupci koji imaju ugrađena zasebna mjerila toplinske energije, plaćaju samo troškove toplinske energije na temelju očitanja zasebnih mjerila i troškove izmjerene ili izračunate toplinske energije za pripremu potrošne tople vode i ne sudjeluju u raspodjeli zajedničke potrošnje.

Svi krajnji kupci s ugrađenim zasebnim mjerilima (kalorimetrima) imaju mogućnost utjecaja na potrošnju toplinske energije u svom prostoru na način da reguliraju temperaturu u pojedinoj prostoriji pomoću termostata, kao i termostatskog radijatorskog ventila.
 

Ugovaranje isporuke toplinske energije

Krajnji kupci oznake L ne sklapaju pojedinačne ugovore s HEP-Toplinarstvom već se sklapa jedan jedinstveni ugovor o potrošnji toplinske energije za cijelu zgradu putem ovlaštenog predstavnika suvlasnika zgrade.

 

Objašnjenje stavki na računima za toplinsku energiju

Račun toplinske energije sadrži sve potrebne elemente temeljem kojih možete izvršiti provjeru istoga. Pronađite objašnjenje stavki računa za toplinsku energiju za krajnje kupce oznake L.

 

Česta pitanja krajnjih kupaca oznake L

U nastavku možete pronaći najčešća pitanja koja nam postavljaju krajnji kupci ove oznake. Odgovore na ostala općenita pitanja možete pronaći u Čestim pitanjima.

Zašto se mjerila toplinske energije (zajedničko mjerilo i zasebno mjerilo) moraju umjeravati i ovjeravati?
Mjerila toplinske energije se očitavaju jednom mjesečno i očitana energija sa navedenih mjerila predstavlja energiju koja služi kao temelj za raspodjelu i obračun troškova toplinske energije na sve krajnje kupce i ista trebaju biti umjerena i ovjerena, a što je i u skladu sa zakonskom obvezom koja je propisana Zakonom o mjeriteljstvu (NN 74/14) i njegovim podzakonskim aktima.

Čija je odgovornost umjeravanje i ovjeravanje zajedničkog mjerila smještenog unutar  toplinske podstanice? 
Odgovornost umjeravanja i ovjeravanja zajedničkog mjerila smještenog u toplinskoj podstanici je na HEP-Toplinarstvu kao distributeru toplinske energije.
 
Čija je odgovornost umjeravanje i ovjeravanje zasebnog mjerila smještenog unutar individualne toplinske podstanice?
Umjeravanje i ovjeravanje zasebnog mjerila unutar individualne toplinske podstanice u nadležnosti je krajnjeg kupca.
 
Čija je odgovornost održavanje zajedničke toplinske podstanice zgrade?
Odgovornost održavanja zajedničke toplinske podstanice zgrade je na krajnjim kupcima koji navedenu uslugu ugovaraju s odabranim kupcem toplinske energije. Za Vašu zgradu navedenu uslugu obavlja HEP-Toplinarstvo te Vam istu naplaćuje kroz naknadu za djelatnost kupca toplinske energije.

Na koji se način može promijeniti model za raspodjelu troškova toplinske energije za pripremu potrošne tople vode (PTV)?
Promjena modela za raspodjelu troškova toplinske energije za pripremu potrošne tople vode obavlja se odlukom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije. Odluku u ime krajnjih kupaca potpisuje i ovjerava ovlašteni predstavnik suvlasnika. Ukoliko krajnji kupci žele promijeniti postojeći model, predstavnik suvlasnika zgrade/građevine treba HEP-Toplinarstvo zatražiti dostavu nove odluke te u istoj odabrati željeni model raspodjele. Odluku ovjerenu potpisom i žigom, potom treba vratiti na adresu HEP-Toplinarstva.

Ukoliko je odabran model 2EV tko je dužan HEP-Toplinarstvu dostavljati podatak o broju članova domaćinstva?
Podatak o broju članova domaćinstva HEP-Toplinarstvu je dužan dostaviti prvi puta predstavnik suvlasnika uz odluku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu. Sve promjene brojeva članova domaćinstva dužan je dostavljati predstavnik suvlasnika i to najkasnije do 20. u mjesecu za tekuće obračunskog razdoblje. U iznimnim situacijama, ukoliko zgrada nema ovlaštenog predstavnika suvlasnika, navedene podatke može dostaviti upravitelj zgrade.

Može li krajnji kupac sam dostaviti HEP-Toplinarstvu izmjenu broja članova domaćinstva za svoj stambeni i/ili poslovni prostor?
Ne. Izmjenu broja članova domaćinstva može dostaviti ovlašteni predstavnik suvlasnika. U iznimnim situacijama, ukoliko zgrada nema ovlaštenog predstavnika suvlasnika, navedene podatke može dostaviti upravitelj zgrade.

Ukoliko je odabran model 1EV tko je dužan HEP-Toplinarstvu dostavljati podatak o očitanju vodomjera?
Podatak o očitanju vodomjera HEP-Toplinarstvu je najkasnije do 3. u mjesecu za prethodno obračunsko razdoblje dužan dostaviti predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena pravna ili fizička osoba čije ime ili naziv je navedeno u odluci o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu. Ukoliko prvi puta zgrada ulazi u obračun po modelu 1EV predstavnik suvlasnika navedenu odluku mora dostaviti najkasnije do 15. u mjesecu za tekuće obračunsko razdoblje.

Što se događa ukoliko HEP-Toplinarstvo u propisanom roku ne zaprimi očitanje vodomjera?
U slučaju da HEP-Toplinarstvo u propisanom roku ne zaprimi očitanje vodomjera, obračun i raspodjela toplinske energije za pripremu potrošne tople vode izvršit će se prema udjelu površine pojedinog prostora u ukupnoj površini svih prostora spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije.

Kako se vrše obračun i raspodjela troškova toplinske energije za pripremu potrošne tople vode ukoliko se utvrdi da vodomjeri nisu ispravno radili?
Ukoliko predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba utvrdi da vodomjeri za potrošnu toplu vodu i/ili vodomjer na ulazu u sustav pripreme potrošne tople vode nepravilno rade ili da neko vrijeme nisu obavljali svoju funkciju, volumen isporučene potrošne tople vode za samostalne uporabne cjeline i/ili volumen hladne vode izmjeren na vodomjeru na ulazu u sustav pripreme potrošne tople vode utvrđuje predstavnik suvlasnika, ili od njega ovlaštena fizička ili pravna osoba, procjenom na temelju svih raspoloživih podataka.

Što predstavlja zajednička potrošnja?
Zajednička potrošnja je potrošnja toplinske energije izmjerena na zajedničkom mjerilu toplinske energije umanjena za ukupnu potrošnju toplinske energije izmjerene na zasebnim mjerilima toplinske energije.

Zašto krajnji kupci snose troškove zajedničke potrošnje, ako imaju ugrađena zasebna mjerila toplinske energije?
Razgraničenje između HEP-Toplinarstva i krajnjih kupaca toplinske energije je zajedničko mjerilo toplinske energije smješteno u toplinskoj podstanici. HEP-Toplinarstvo je dužno obračunati krajnjim kupcima u zgradi ukupnu količinu toplinske energije koja je isporučena zgradi, a kako je propisano Zakonom o tržištu toplinske energije, članak 33. stavak 4. (NN 80/1314/14)  i Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju , članak 15. stavak 3  (NN 99/1427/15124/15).
 
Zašto dolazi do razlike između količine toplinske energije očitane na zajedničkom mjerilu toplinske energije i zbroja količine toplinske energije očitane na zasebnim mjerilima?
Sustav s individualnim toplinskim podstanicama (ITPS) sastoji se od centralne podstanice cijevnog razvoda koji se najčešće nalazi u energetskom kanalu koji vodi medij (toplu vodu) do individualne toplinske podstanice u SUC-u. Kako bi svaka individualna toplinska podstanica imala u svakom trenutku dovoljnu količinu energije potrebna je stalna cirkulacija dovoljne količine tople vode od glavne toplinske podstanice do individualne toplinske podstanice (ITPS). Na taj način se osigurava dovoljna količina energije za grijanje i za zagrijavanje potrošne tople vode u svakom SUC-u, pa tako i najudaljenijem. Mora se pritom naglasiti da zbog potrebe za toplom vodom (temperatura 43 ± 3 C) u SUC-evima, temperatura medija tijekom cijele godine treba biti minimalno 55 oC.
Da navedene cirkulacije nema, najudaljeniji SUC-evi bi bili prinuđeni duže vrijeme čekati potrebnu količinu energije za potrebu grijanja i pripremu potrošne tople vode. Drugim riječima, takav sistem bi bio neodrživ, jer za potrebe tople vode dotok toplinske energije treba biti stabilan, a u slučaju da nema cirkulacije na grijanje i toplu vodu dugo bi se čekalo. Osim toga, topla voda bila bi nestabilna, što bi rezultiralo čestim pojačanjima i naglim smanjivanjima temperature tople vode, a što je potpuno neprihvatljivo za  korisnika.
Razlika očitane toplinske energije između glavnog mjerila i sume mjerila u svakoj samostalnoj uporabnoj cjelini (SUC) proizlazi iz neizbježnih transmisijskih gubitaka uslijed kontinuirane cirkulacije medija kroz temeljni razvod koji je položen u energetskom kanalu.
Kao usporedba kod klasične gradnje, sustav grijanja i pripreme potrošne tople vode u toplinskoj podstanici je razdvojen te je razvod grijanja položen kroz SUC-eve, pa se samim tim ti prostori neizravno griju.
 
Na koji se način može promijeniti model za obračuna zajedničke potrošnje?
Promjena modela za raspodjelu zajedničke potrošnje toplinske energije obavlja se odlukom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije. Odluku u ime krajnjih kupaca potpisuje i ovjerava ovlašteni predstavnik suvlasnika. Ukoliko krajnji kupci žele promijeniti postojeći model, predstavnik suvlasnika zgrade/građevine treba HEP-Toplinarstvo zatražiti dostavu nove odluke te u istoj odabrati željeni model raspodjele. Odluku ovjerenu potpisom i žigom, potom treba vratiti na adresu HEP-Toplinarstva.

Kako se raspodjeljuje zajednička potrošnja u slučaju da nisu svi ugradili zasebna mjerila?
U skladu sa Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, članak 15. stavak 6  (NN 99/1427/15124/15) do trenutka kad u zgradi svi krajnji kupci na zajedničkom mjerilu toplinske energije ne ugrade zasebna mjerila toplinske energije, krajnji kupci koji imaju ugrađena zasebna mjerila toplinske energije, plaćaju samo troškove toplinske energije na temelju očitanja zasebnih mjerila i troškove izmjerene ili izračunate toplinske energije za pripremu potrošne tople vode i ne sudjeluju u raspodjeli zajedničke potrošnje.