EN
Pojmovnik

Pojmovnik

 • brojilo električne energije – uređaj koji mjeri i registrira parametre djelatne i/ili jalove električne energije na obračunskom mjernom mjestu, u skladu s propisima u području zakonskog mjeriteljstva i tehničkim pravilima operatora sustava
 • elektroenergetski sustav – skup međusobno povezanih elektrana, mreža i trošila
 • elektroenergetska mreža – mreža za opskrbu električnom energijom; skup povezanih jedinica mreže za prijenos i/ili mreže za distribuciju električne energije
 • javna usluga – usluga dostupna u svako vrijeme svim kupcima i energetskim subjektima po reguliranoj cijeni i prema reguliranim uvjetima pristupa i korištenja, koja se obavlja prema nače­lima javnosti rada i nadzora tijela određenih zakonom
 • kategorija potrošnje – kategorizacija kupaca s obzirom na vrstu korisnika mreže (kupca), naponsku razinu na kojoj preuzimaju električnu energiju (za isporučitelja mjesto predaje), razdoblje isporuke i sezonsku ili dnevnu dinamiku isporuke
 • korisnik elektroenergetske mreže – fizička i pravna osobe koja isporučuje električnu energiju u prijenosnu ili distribucijsku mrežu (proizvođač) ili iz nje preuzima električnu energiju (kupac) ili koristi mrežu za protok električne energije (trgovac)
 • kupac s vlastitom proizvodnjom električne energije – krajnji kupac koji unutar svojih postrojenja i instalacija ima postrojenje za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe i koji može isporučivati višak proizvedene električne energije u mrežu na temelju ugovora o korištenju mreže
 • limitator – ograničavalo strujnog opterećenja (OSO), je uređaj koji kod kupaca ograničava maksimalno strujno opterećenje (maksimalnu snagu) istodobno uključenih električnih uređaja na veličinu koja je definirana elektroenergetskom suglasnošću
 • mjesečna novčana obveza – često nazivana i „akontacijska rata“, predstavlja račun za ugovorenu električnu energiju kupaca kategorije kućanstvo
 • obračun potrošnje – postupak obračuna prodane električne energije prema potrošnji u obračunskom razdoblju, primjenom odgovarajućih tarifnih stavaka
 • obračunski elementi – komponente tarifnog sustava na temelju kojih se obračunavaju cijene električne energije, odnosno usluga energetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge za različite energetske subjekte, odnosno kupce, ovisno o vrsti, snazi, kvaliteti i drugim elementima isporučene energije
 • obračunsko mjerno mjesto – mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna
 • operator distribucijskog sustava – energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost distribucije električne energije i posjeduje odgovarajuću dozvolu izdanu od Hrvatske energetske regulatorne agencije
 • opskrbljivač – energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe električnom energijom te kupuje električnu energiju od proizvođača ili trgovca i prodaje ju kupcima
 • osigurač – zaštitini uređaj koji iz sigurnosnih razloga ograničava struju i štiti strujni krug od preopterećenja, odnosno od kratkog spoja
 • priključak – sklop električnih vodova i uređaja visokog, srednjeg ili niskog napona uključivo obračunsko mjerno mjesto, kojim se građevina proizvođača ili kupca priključuje na mrežu
 • samoočitanje stanja brojila – očitanje stanja brojila koje provodi krajnji kupac iz kategorije kućanstvo i dostavlja operatoru distribucijskog sustava radi obračuna
 • tarifne stavke – elementi koji omogućuju obračun naknade za uslugu isporuke električne energije za obračunsko razdoblje, ovisno o vrsti korisnika, razdoblju isporuke i sezonskoj ili dnevnoj dinamici isporuke
 • tarifni model – određena kombinacija tarifnih stavki
 • tarifni sustav – akt kojim se utvrđuju tarifni elementi za obračun cijena električne energije, odnosno usluga elektroenergetskih djelatnosti koje se obavljaju kao javne usluge za različite energetske subjekte, odnosno kupce, ovisno o vrsti, snazi, kvaliteti i drugim elementima isporučene energije, na području Republike Hrvatske, te način primjene tih elemenata