EN
Ispravnost električne instalacije

Ispravnost električne instalacije

Radi sigurnosti ljudi i imovine, svaka električna instalacija mora biti u ispravnom stanju. 

Prije priključenja električne instalacije na niskonaponsku distribucijsku mrežu,  instalacija mora biti izvedena, pregledana i ispitana sukladno odredbama Tehničkog propisa za niskonaponske električne instalacije (NN 5/2010) i zahtjevima norme HRN HD 60634-6.

Ukoliko građevina ima ugrađen sustav zaštite od udara munje, sustav mora biti sukladan Tehničkom propisu za sustave zaštite od djelovanja munje na građevinama (NN 87/200833/2010).

Vlasnik građevine dužan je osigurati redoviti pregled i ispitivanje električne instalacije od strane ovlaštene stručne osobe.