EN
Očuvanje biološke raznolikosti

Očuvanje biološke raznolikosti

Hrvatska pripada među ornitofaunom najbogatije, najraznolikije i u pogledu zaštite ptica najvažnije europske zemlje. Unatoč velikom bogatstvu hrvatske ornitofaune, ona je istovremeno i vrlo ugrožena - čak je 10 vrsta gnjezdarica u Hrvatskoj izumrlo, a 56 ih je ugroženo. Upravo ovakva saznanja svakoj ekološki osviještenoj tvrtki i pojedincu nameću obvezu provedbe aktivnosti kako bi se spriječila daljnja ugroza ptičjih vrsta.

S druge strane, zaštita ptica je regulirana velikim brojem propisa na razini EU i nacionalnih propisa, od kojih su za HEP ODS najznačajniji Uredba o ekološkoj mreži i Pravilnik o ciljevima očuvanja i osnovnim mjerama za očuvanje ptica u području ekološke mreže.

HEP ODS je svoju obvezu očuvanja biološke raznolikosti prepoznao u dijelu zaštite ptica od strujnog udara, obzirom da distribucijska elektroenergetska mreža svojim načinom izvedbe predstavlja izvor opasnosti od strujnog udara za mnoge vrste ptica.  U skladu s opredjeljenjem za očuvanje biološke raznolikosti, HEP ODS je u svoje poslovanje implementirao postupke i aktivnost s ciljem ispunjenja zakonskih propisa te redovito provodi:
  • praćenje stradavanja ptica na nadzemnoj distribucijskoj mreži,
  • ostvarivanje suradnje s ornitolozima i drugim stručnjacima s područja zaštite prirode,
  • mjere zaštite ptica od strujnog udara na srednjenaponskim nadzemnim vodovima ugradnjom izolacijskog materijala i/ili mehaničkih prepreka za slijetanje ptica na dijelove mreže na kojima postoji povećana opasnost od stradavanja ptica od strujnog udara,
  • održavanje edukacijskih radionica za zaposlenike vezano uz odabir i ugradnju najprikladnijih mjera zaštite ptica od elektrokucije,
  • mjere zaštite bijele rode osiguravanjem povoljnih uvjeta za gniježdenje na stupovima distribucijske mreže, u suradnji s nadležnim tijelima temeljem Sporazuma o suradnji pri provedbi mjera zaštićene vrste bijele rode (Ciconia ciconia) iz 2004. godine.
Provedbom mjera zaštite ptica na distribucijskoj mreži postiže se dvostruka korist – ne dolazi do stradavanja ptica, a ni do kvarova na postrojenjima uzrokovanih stradavanjem ili drugim djelovanjem ptica. Sukladno svojem opredjeljenju, HEP ODS će i u budućnosti nastaviti s provedbom mjera zaštite ptica i davanjem svojeg doprinosa u očuvanju biološke raznolikosti.