EN
Zaštita okoliša i prirode

Zaštita okoliša i prirode

Opredjeljenje za sustavno upravljanje zaštitom okoliša i očuvanjem prirode sadržano je u poslovnoj politici HEP ODS-a. Sustav upravljanja okolišem prema normi ISO 14001 prvi put certificiran je 2007. godine na razini distribucijskog područja Elektre Zagreb. Od 2013. godine do danas, sustav je uspješno certificiran na razini cijelog HEP ODS-a uključujući 21 distribucijsko područje.

Sukladno opredjeljenju za smanjenjem negativnih utjecaja na okoliš i prirodu te primjenjivoj zakonskoj regulativi, HEP ODS aktivno upravlja sljedećim područjima:

Prijava emisija u okoliš 
Temeljem Zakona o zaštiti okoliša i Pravilnika o registru onečišćavanja okoliša, sustavno se prijavljuju godišnje emisije onečišćujućih tvari u okoliš (zraka, vode i otpada), dok se u sjedištu Društva provodi evidencija o broju postrojenja punjenih plinom SF6.

Elektromagnetska zračenja 
Temeljem rezultata „Studije značaja tipskih elektroenergetskih postrojenja distribucijske mreže, nazivnog napona iznad 1 kV, obzirom na razine emitiranih elektromagnetskih polja“ izrađene u svrhu zadovoljenja obveza iz Pravilnika o zaštiti od elektromagnetskih polja Ministarstvo zdravstva izdalo je posebno rješenje (KLASA: UP/I-542-04/16-01/4264, UR. BROJ: 534-08-1-1-2/1-18-2) kojim je HEP ODS oslobođen mjerenja razina EMP za zatečene tipske izvore EMP (transformatorske stanice, nadzemne vodove i podzemne kabele nazivnog napona do 35 kV) kao i  proračuna i mjerenja razina EMP za nove tipske izvore EMP.

Postupanje u skladu s konceptom kružnog gospodarstva 
Od 2016. godine HEP ODS surađuje s ovlaštenom tvrtkom za materijalnu uporabu otpadnog transformatorskog ulja koje se koristi kao sirovina za proizvodnju raznih kemijskih proizvoda. S ciljem ponovne upotrebe tvari i predmeta za istu svrhu za koju su proizvedeni iskorišteni toneri za pisače, predaju se registriranim tvrtkama za djelatnost ponovnog punjenja i stavljanja na tržište. Na ovaj način toneri se ne proglašavaju otpadom, već se vraćaju u ponovnu uporabu. U postupku rashoda informatičke opreme koja više ne zadovoljava standarde poslovnih procesa, informatička oprema se u cilju izbjegavanja nastanka otpada, donira vrtićima, školama i udrugama.

Očuvanje biološke raznolikosti 
Elektroenergetska infrastruktura HEP ODS-a proteže se teritorijem cijele Hrvatske, uključujući ekološku mrežu sastavljenu od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije Natura 2000 i druge kategorije zaštićenih područja. Kontinuiranom provedbom mjera zaštite ptica od elektrokucije, nastojimo pozitivno utjecati na očuvanje bioraznolikosti u blizini naših postrojenja kroz primjerene suradnje s nadležnim tijelima i  ˝zelenim sektorom˝:
 
  • Sporazum o suradnji pri provođenju mjera zaštite zaštićene vrste bijele rode (Ciconia ciconia L.) od 2004 godine - provodi se niz mjera zaštite bijele rode radi osiguranja povoljnih uvjeta za gniježđenje na stupovima distribucijske mreže
  • Sporazum o suradnji s BirdLife partnerom u Hrvatskoj – Udrugom BIOM od 2016. godine
  • Implementacija mjera zaštite ptica u Parku prirode Lonjsko polje (2018.-2019.)
  • Provedba plana za zaštitu bjeloglavog supa od elektrokucije na području otoka Cresa i Kvarnera do 2025. godine
  • Sudjelovanje u izradi nacionalnih akcijskih planova za zaštitu strogo zaštićenih vrsta Gyps fulvus, Coracius garrulus i Aquila chrysaetos
  • Partner korisnik u međunarodnom projektu Transnational conservation of birds along Danube River (LIFE DANUBE FREE SKY) sufinanciranom iz EU fondova
  • Partner korisnik u projektu Osiguravanje budućnosti za bjeloglave supove u Hrvatskoj (LIFE SUPport) sufinanciranom iz EU fondova