EN
Poziv za podnošenje Zahtjeva za uvrštenje na Popis ovlaštenika za EOTRP i EMP

Poziv za podnošenje Zahtjeva za uvrštenje na Popis ovlaštenika za EOTRP i EMP

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., OIB: 46830600751, Ulica grada Vukovara 37, Zagreb (dalje u tekstu HEP ODS), sukladno odredbama članka 13. stavka (10) i članka 17. stavka (4) Zakona o tržištu električne energije (NN br. 111/2021) objavljuje


OTVORENI JAVNI POZIV

za podnošenje Zahtjeva za uvrštenje na Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP

 

Predmet i cilj javnog poziva

Cilj javnog poziva je na temelju podnesenih zahtjeva zainteresiranih osoba za uvrštenje na Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP (dalje u tekstu: Zahtjev), donijeti odluku kojom se zainteresirana osoba koji udovoljava svim traženim uvjetima uvrštava na Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP.

Elaborat optimalnog tehničkog rješenja priključenja na mrežu (EOTRP) je analiza mogućnosti priključenja korisnika na distribucijsku elektroenergetsku mrežu, u cilju utvrđivanja optimalnog tehničkog rješenja priključenja i procjene troškova priključenja na mrežu.

Elaborat mogućnosti priključenja (EMP) je analiza mogućnosti priključenja na distribucijsku elektroenergetsku mrežu, te moguće opcije izvedbe priključka na distribucijsku elektroenergetsku mrežu, bez analize stvaranja tehničkih uvjeta u mreži.
 

Uvjeti podnošenja Zahtjeva

Ovlaštena osoba koja može izraditi EOTRP i EMP može biti pravna ili fizička osoba koja udovoljava svim uvjetima iz Uvjeta za uvrštenje na Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP (dalje u tekstu: Uvjeti), koji su sastavni dio ovog javnog poziva.

Zainteresirana osoba podnosi Zahtjev na Obrascu zahtjeva koji se objavljuje uz ovaj javni poziv, a uz zahtjev je dužna priložiti svu potrebnu dokumentaciju kojom dokazuje udovoljavanje Uvjetima, te predati Izjavu o prihvaćanju uvjeta za uvrštenje na Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP. Navedena izjava sastavni je dio ovog javnog poziva.

Zahtjev i sva dokumentacija moraju biti na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

Podnositelj Zahtjeva snosi sve troškove vezane uz pripremu i dostavu Zahtjeva, a HEP ODS ni u kojem slučaju nije odgovoran niti dužan nadoknaditi te troškove.
Sukladno odredbama Zakona o tržištu električne energije, ovlaštena osoba koja može izraditi EOTRP i EMP stupa u ugovorni odnos isključivo s trećom stranom koja ga angažira za izradu EOTRP-a i/ili EMP-a.
HEP ODS ni na koji način ne sudjeluje, niti regulira međusobne odnose ovlaštene osobe koja može izraditi EOTRP i EMP i treće strane, niti utječe na njih, niti ima ili može imati ikakve obveze u pogledu troškova koji bilo kojoj ugovornoj strani mogu nastati pri izradi EOTRP-a i/ili EMP-a.
 
 
Postupak uvrštenja na Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP

Temeljem podnesenog zahtjeva Povjerenstvo HEP ODS-a odlučuje o uvrštenju zainteresirane osobe na Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP te donosi odluku kojom se zainteresirana osoba uvrštava na Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP, ili se njen zahtjev odbija.

Zahtjevi se podnose isključivo na e-mail adresu ODS-Pristup.Mrezi@hep.hr, preko koje će se odvijati sva komunikacija s HEP ODS-om u daljnjem postupku, dok se u slučaju obijanja zahtjeva odluka dostavlja dodatno i u pisanom obliku.
Povjerenstvo zaprimljene zahtjeve obrađuje jednom mjesečno. Zahtjevi koji su zaprimljeni do uključivo 15. dana u mjesecu obrađuju se do kraja tekućeg mjeseca, dok se zahtjevi zaprimljeni iza 15. dana u mjesecu obrađuju sljedeći mjesec.

Ako utvrdi da je zainteresirana osoba podnijela uredan zahtjev sa svim propisanim prilozima, Povjerenstvo donosi odluku kojom se zainteresirana osoba uvrštava na Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP (dalje u tekstu: Odluka o uvrštenju na Popis), a u suprotnom se zahtjev zainteresirane osobe odbija.

Podnositelj zahtjeva nezadovoljan radom HEP ODS-a u vezi s odbijanjem uvrštenja na Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP može izjaviti prigovor Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji.
Odluka o uvrštenju na Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP  izdaje se na rok od dvije (2) godine. Pravna osoba odnosno ovlaštena osoba koja može izraditi EOTRP i EMP može u roku od 30 dana prije isteka roka važenja Odluke o uvrštenju na Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP dostaviti zahtjev HEP ODS-u za produljenje statusa pravne osobe odnosno ovlaštene osobe koja može izraditi EOTRP i EMP. Zahtjevu je potrebno priložiti dokumentaciju koja dokazuje ispunjenje propisanih uvjeta za stjecanje statusa pravne osobe odnosno ovlaštene osobe koja može izraditi EOTRP i EMP, koji su važeći na dan podnošenja zahtjeva.

Pravna osoba odnosno ovlaštena osoba koja može izraditi EOTRP i EMP je obvezna informaciju o svakoj promjeni koja se odnosi na dostavljene dokaze o udovoljavanju nužnih uvjeta te stručnoj osposobljenosti i tehničkoj opremljenosti, pravovremeno, a najkasnije u roku od 15 dana od dana nastanka promjene, dostaviti HEP ODS-u.

Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP objavljuje se i vodi na internetskim stranicama HEP ODS-a.
 


Dokumenti:

  1. Uvjeti za uvrštenje na Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP operatora distribucijskog sustava (PDF)

  2. Izjava o prihvaćanju uvjeta za uvrštenje na Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP (DOCX)

  3. Obrazac zahtjeva za uvrštenje Popis pravnih osoba odnosno ovlaštenih osoba koje mogu izraditi EOTRP i EMP operatora distribucijskog sustava (DOCX)