EN
Registar ugovora

Registar ugovora

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi (NN 120/2016) i Pravilnikom o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) objavljuje se registar ugovora o javnoj nabavi i okvirnih sporazuma, po društvima:
 

HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o.

 

HEP Toplinarstvo d.o.o.


HEP Elektra d.o.o.

 

HEP Opskrba d.o.o.


HEP d.d.

 

HEP Proizvodnja d.o.o.


HEP ESCO d.o.o.

 

HEP-Plin d.o.o.


HEP Telekomunikacije d.o.o.

 

HEP-Upravljanje imovinom d.o.o.


HEP Trgovina d.o.o.

 

HEP Opskrba plinom d.o.o.


Plomin-holding d.o.o.

 

HEP NOC


C.S. Buško Blato d.o.o.

 

HEP Odmor i rekreacija d.o.o.


HEP Obnovljivi izvori energije d.o.o.

 

HEP-Operator prijenosnog sustava d.o.o.