EN
Zaštita zraka i atmosfere

Zaštita zraka i atmosfere

Emisija je ispuštanje tj. unošenje onečišćujućih tvari u zrak. O HEP-ovim izvorima emisija više doznajte ovdje.
Koncentracija onečišćujućih tvari na određenom prostoru u određenom vremenu je imisija.
O trgovanjima emisijskim jedinicama stakleničkih plinova (EU ETS) HEP-ovih elektrana više saznajte ovdje.