EN
Pojmovnik

Pojmovnik

 • Univerzalna opskrba - svi kupci kategorije kućanstvo, koji ne žele koristiti pravo na izbor nekog od tržišnih opskrbljivača, imaju pravo na opskrbu električnom energijom u sustavu javne usluge, prema reguliranim uvjetima. 
 • Zajamčena opskrba - usluga opskrbe električnom energijom koju pruža zajamčeni opskrbljivač, (opskrbljivač koji pruža javnu uslugu opskrbe električnom energijom prema reguliranim uvjetima), krajnjem kupcu koji pod određenim okolnostima ostane bez opskrbljivača, pod uvjetima na koje nije mogao utjecati (npr. ako je opskrbljivač prestao s radom, u slučaju stečaja, raskida ugovora i sl.) kupcima kategorije poduzetništvo. 
 • Elektroenergetska mreža - mreža za opskrbu električnom energijom - skup povezanih jedinica mreže za prijenos i/ili mreže za distribuciju električne energije. 
 • Energetski subjekt - pravna ili fizička osoba koja obavlja jednu ili više energetskih djelatnosti. 
 • Javna usluga - usluga dostupna u svako vrijeme svim kupcima i energetskim subjektima prema reguliranoj cijeni i reguliranim uvjetima pristupa i korištenja, koja se obavlja prema načelima javnosti rada i nadzora tijela određenih zakonom. 
 • Energija uravnoteženja - energija odstupanja ostvarene proizvodnje ili isporuke električne energije od prijavljenih rasporeda ostvarenja, a razlika između ostvarenja i iznosa u ugovornom rasporedu obračunava se prema obračunskim razdobljima uravnoteženja (jedan sat) za svaki subjekt odgovoran za odstupanje. 
 • Korisnik elektroenergetske mreže - fizička i pravna osoba koja isporučuje električnu energiju u prijenosnu ili distribucijsku mrežu (proizvođač) ili iz nje preuzima električnu energiju (kupac) ili koristi mrežu za protok električne energije (trgovac). 
 • Korištenje mreže - usluga operatora prijenosnog sustava i/ili operatora distribucijskog sustava korisniku mreže, kojom se omogućuje protok električne energije u prijenosnoj i/ili distribucijskoj mreži kao korištenje usluga sustava. 
 • Kupac električne energije - pravna ili fizička osoba koja kupuje električnu energiju i koji može slobodno izabrati od koga će kupiti energiju. 
 • Obračunsko mjerno mjesto - mjesto u mreži na kojem se pomoću mjerila i ostale mjerne opreme obavlja mjerenje parametara električne energije radi obračuna. 
 • Obračunsko razdoblje - vremensko razdoblje na koje se odnosi obračun stvarno utrošene električne energije i snage, u pravilu mjesečno ili šestomjesečno razdoblje. 
 • Opskrbljivač - energetski subjekt koji obavlja energetsku djelatnost opskrbe električnom energijom te kupuje električnu energiju od proizvođača ili trgovca i prodaje energiju kupcima.