EN
Prava kupaca

Prava kupaca

Način podnošenja prigovora i rezultati rada povjerenstva za reklamacije
Ukoliko imate primjedbe na zaprimljeni obračun, mjesečne novčane obveze (akontacije) i slično, molimo vas da nam se obratite pisanim putem (putem pošte ili putem web obrasca).
Na sve zaprimljene upite očitujemo se u predviđenom zakonskom roku. Ukoliko niste zadovoljni dobivenim očitovanjem ili smatrate da ste na bilo koji način zakinuti, vaše je pravo obratiti se Povjerenstvu za reklamacije potrošača.
Povjerenstva za reklamacije potrošača sastavljena su od predstavnika lokalnih udruga za zaštitu potrošača te predstavnika HEP Elektre. Povjerenstva djeluju u Službama za javnu opskrbu, a možete im se obratiti isključivo pisanim putem, na adresu istaknutu na poleđini vašeg računa, s naznakom: „Za Povjerenstvo za reklamacije potrošača“.
Broj upita kupaca koji nije riješen u prvom koraku, odnosno kupci koji su se obratili Povjerenstvima za zaštitu potrošača u 2023. godini iznosi 126, od čega je 17 prigovora usvojeno, 2 djelomično usvojena, a 107 su odbijena ili odbačena.

Pružanje pomoći kupcima u ispunjavanju dospjelih ugovornih obveza radi sprječavanja obustave isporuke
HEP Elektra, s ciljem pomoći rješavanja dospjelih potraživanja svojih kupaca, a kada to uvjeti omogućavaju, nudi mjeru obročne otplate dugovanja.
Kupac kategorije kućanstvo može, jednom u kalendarskoj godini, temeljem pisanog zahtjeva, ostvariti pravo na obročnu otplatu dospjelih potraživanja.
U pravilu, obročna otplata dospjelih potraživanja ostvaruje se kroz najviše šest mjesečnih obroka.
Kupac kategorije kućanstvo ima pravo, jednom godišnje, temeljem pisanog zahtjeva, odgoditi plaćanje jednog računa za 30 dana uz uvjet da za ista potraživanja nije pokrenut postupak privremene obustave isporuke električne energije ili postupak utuženja.
Kupac kategorije kućanstvo ima pravo koristiti samo jednu pogodnost u plaćanju za isto potraživanje.
Preduvjet za traženje prava na obročnu otplatu dugovanja je vjerodostojnost podataka kupca iskazanih u zahtjevu za odgodu plaćanja (ime i prezime, adresa, OIB).
 
Pravo na samoočitanje
Kupac kategorije kućanstvo s polugodišnjim obračunskim razdobljem, ima pravo izabrati postupak samoočitanja, a Opskrbljivač je obvezan ispostaviti račun za potrošenu električnu energiju Krajnjem kupcu, temeljem obračunatih količina dostavljenih od strane operatora distribucijskog sustava.

Popis ovlaštenih predstavnika za sklapanje ugovora o opskrbi krajnjeg kupca
HEP Elektra kao pružatelj javne usluge opskrbe nema predstavnika za sklapanje ugovora o opskrbi električnom energijom. Za sve koji žele postati kupci HEP Elektre sve informacije možete saznati ovdje.

Informacije o pravu na jednostrani raskid ugovora

Temeljem Zakona o zaštiti potrošača, svaki kupac može jednostrano raskinuti bez navođenja razloga u roku od 14 dana od dana sklapanja Ugovora.
Kako bi kupac navedeno pravo realizirao, potrebno je u HEP Elektru poslati nedvosmislenu izjavu o raskidu putem web obrasca, pošte ili osobno u centrima za kupce. U izjavi nužno je navesti podatke o podnositelju izjave (ime i prezime, OIB, ) te šifru obračunskog mjernog mjesta za koji se traži jednostrani raskid ugovora.