EN
Tarifne stavke (cijene)

Tarifne stavke (cijene)

Za kupce kategorije kućanstvo, korisnike javne usluge opskrbe (univerzalna usluga) primjenjuju se tarifne stavke sukladno odredbama Zakona o tržištu električne energije.

Od 1. travnja 2022. godine za sve kupce kategorije kućanstvo koji se opskrbljuju u okviru javne usluge (univerzalna usluga), primjenjuju se nove tarifne stavke za električnu energiju te nove tarifne stavke za korištenje mreže.


Tarifne stavke u Tablici 1 predstavljaju ukupnu cijenu električne energije za kupce, a obuhvaćaju naknadu za korištenje prijenosne mreže, naknadu za korištenje distribucijske mreže i opskrbu u okviru univerzalne usluge.

Kupac dobiva jedinstveni račun, koji obuhvaća obračun utrošene električne energije te naknade za korištenje mreže.
 

Tablica 1: Tarifne stavke za kupce kategorije kućanstvo (jedinstveni račun - energija i naknada za korištenje mreže); u primjeni od 1. travnja 2022. godine


Cijene u Tablici 1A odnose se na tarifne stavke za opskrbu kupaca kategorije kućanstvo u sustavu javne usluge te ne sadrže naknadu za korištenje prijenosne mreže niti naknadu za korištenje distribucijske mreže. Ove su cijene uključene u zbirne tarifne stavke u Tablici 1.
 

Tablica 1A: Iznos tarifnih stavki za opskrbu kupaca kategorije kućanstvo u sustavu javne usluge – bez naknade za korištenje mreže; u primjeni od 1. travnja 2022. godineTablica 2. Tarifne stavke za korištenje mreže; u primjeni od 1. travnja 2022. godine
 


NAPOMENE:
  • Iznosi u zagradama prikazuju jedinične cijene uvećane za PDV (stopa 13%, u primjeni od 01.01.2017.);
  • Uz tarifne stavke objavljene u Tablici 1, svi kupci plaćaju i posebnu Naknadu za obnovljive izvore i visokoučinkovitu kogeneraciju u iznosu od 0,105 kn/kWh, sukladno Odluci Vlade RH (NN 87/2017);
  • Raspored dnevnih tarifa:
    • zimsko računanje vremena: VT od 7-21 sat, NT od 21-7 sati,
    • ljetno računanje vremena: VT od 8-22 sata, NT od 22-8 sati.


Arhiva tarifnih stavki

  • Tarifne stavke za kupce u okviru univerzalne usluge koje su bile u primjeni od 01.01.2019. do 31.03.2022. godine (PDF).
  • Tarifne stavke za kupce u okviru univerzalne usluge koje su bile u primjeni od 01.01.2016. do 01.01.2019. godine (PDF).


Cijene usluga HEP Elektre


Napomena: 
* zahtjev za žurnom uspostavom električne energije može podnijeti kupac radnim danom od 10:00 do 14:15 sati, a podrazumijeva uspostavu isporuke električne energije isti dan.
** trošak slanja opomene odnosi se isključivo na kupce kategorije poduzetništvo