EN
Tarifni modeli

Tarifni modeli

Tarifni modeli na raspolaganju korisnicima mreže kategorije poduzetništvo ovisni su o naponskoj razini na koju je korisnik mreže priključen te o tipu instaliranog brojila.

Za korisnike mreže iz kategorije poduzetništvo na mreži srednjeg, visokog i vrlo visokog napona utvrđuje se tarifni model Bijeli koji sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:
 • radna energija po višoj dnevnoj tarifi (€/kWh),
 • radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (€/kWh),
 • obračunska vršna radna snaga (€/kW),
 • prekomjerna jalova energija (€/kvarh) i
 • naknada za obračunsko mjerno mjesto (€/mj).
 
Za korisnike mreže iz kategorije poduzetništvo na mreži niskog napona utvrđuju se tarifni modeli Plavi, Bijeli, Crveni i Žuti.

Tarifni model Plavi sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:
 • radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi (€/kWh),
 • prekomjerna jalova energija (€/kvarh) i
 • naknada za obračunsko mjerno mjesto (€/mj).

Tarifni model Bijeli sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:
 • radna energija po višoj dnevnoj tarifi (€/kWh),
 • radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (€/kWh),
 • prekomjerna jalova energija (€/kvarh) i
 • naknada za obračunsko mjerno mjesto (€/mj).

Tarifni model Crveni odnosi se na korisnike mreže iz kategorije poduzetništvo s priključnom snagom većom od 20 kW i sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:
 • radna energija po višoj dnevnoj tarifi (€/kWh),
 • radna energija po nižoj dnevnoj tarifi (€/kWh),
 • obračunska vršna radna snaga (€/kW),
 • prekomjerna jalova energija (€/kvarh) i
 • naknada za obračunsko mjerno mjesto (€/mj).

Tarifni model Žuti (javna rasvjeta) sadrži tarifne stavke za sljedeće tarifne elemente:
 • radna energija po jedinstvenoj dnevnoj tarifi (€/kWh) i
 • naknada za obračunsko mjerno mjesto (€/mj).