EN
Zajamčeni otkup električne energije – kategorija poduzetništvo

Zajamčeni otkup električne energije – kategorija poduzetništvo

HEP Elektra, kao zajamčeni opskrbljivač električnom energijom, pruža javnu uslugu zajamčenog otkupa električne energije, odnosno otkupljuje višak energije od kupaca bez posebnog zahtjeva.
 
Kupac s vlastitom proizvodnjom je postojeći ili novi korisnik mreže koji unutar svoje instalacije ima priključenu elektranu koju koristi za vlastite potrebe, a višak predaje u elektroenergetsku mrežu.
 
Ukoliko postojeći kupac želi priključiti elektranu na svoju instalaciju, za sve detalje vezane uz proces izgradnje elektrane se može obratiti HEP-Operatoru distribucijskog sustava.
 
Preuzimanje električne energije od kupaca s vlastitom proizvodnjom se uređuje odgovarajućim ugovorom o otkupu električne energije. Prema Zakonu o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 138/21) opskrbljivači električne energije su dužni preuzimati viškove električne energije od kupaca s vlastitom proizvodnjom koji zadovoljavaju sljedeće uvjete (članak 51.):
  •  Imaju status povlaštenog proizvođača električne energije,
  • Ostvarili su pravo na trajno priključenje na elektroenergetsku mrežu,
  • Ukupna priključna snaga svih proizvodnih postrojenja na jednom obračunskom mjernom mjestu ne prelazi 500 kW,
  • Priključna snaga u smjeru isporuke električne energije u mrežu ne prelazi priključnu snagu kao kupca,
  • Isporučuje električnu energiju preko istog obračunskog mjernog mjesta preko kojeg i kupuje,
  • Vodi podatke o proizvedenoj i isporučenoj električnoj energiji.
 
Sukladno Pravilniku o općim uvjetima za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 100/2022), zajamčeni opskrbljivač otkupljuje električnu energiju od korisnika mreže, bez posebnog zahtjeva, kada korisnik mreže nema ugovoreni otkup električne energije s drugim tržišnim otkupljivačem, po cijeni koja je jednaka umnošku iznosa tarifne stavke za radnu energiju po jedinstvenoj dnevnoj tarifi za univerzalnu opskrbu električnom energijom (kućanstvo), tarifni model Plavi i koeficijenta 0,5 zaokruženo na 6 decimalnih mjesta u EUR, prema matematičkim pravilima.

Trenutno važeće tarifne stavke za univerzalnu opskrbu električnom energijom, a na temelju kojih se određuje cijena otkupa električne energije, dostupne su ovdje, u okviru Tablice 1.
 
Kupci kategorije poduzetništvo, koji u mrežu predaju električnu energiju koju HEP Elektra otkupljuje u okviru zajamčenog otkupa, HEP Elektri kao opskrbljivaču izdaju račun za isporučenu električnu energiju s obračunskim razdobljem od jednog mjeseca, na temelju podataka o količini proizvedene električne energije koji su dostupni putem web portala mjerni podaci HEP - Operatora distribucijskog sustava  d.o.o.

Primjer računa dostupan je ovdje. Računi se mogu dostaviti kao e-račun ili u papirnatom obliku. Ako se račun dostavlja u papirnatom obliku, originale računa potrebno je poslati poštom na adresu HEP Elektra, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb.
 
Podsjećamo da svaki kupac s vlastitom proizvodnjom od kojeg HEP Elektra otkupljuje električnu energiju u okviru zajamčenog otkupa ima pravo na slobodan izbor otkupljivača na tržištu električne energije.