EN

Poziv za podnošenje zahtjeva za otpis duga

Na temelju čl. 10. st. 1. Zakona o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/2018, dalje Zakon),  HEP ELEKTRA d.o.o. (dalje HEP Elektra) donijela je odluku o otpisu dugova fizičkim osobama do maksimalnog iznosa duga od 5.000,00 kuna na ime glavnice duga i troškova, uvećano za pripadajuće kamate.

Otpis dugova koje fizičke osobe imaju prema HEP Elektri provodit će se isključivo temeljem zahtjeva dužnika

Ovim putem pozivaju se dužnici koji ispunjavaju uvjete za otpis duga sukladno Zakonu, da podnesu zahtjev za otpis duga u roku od 30 dana od dana objave ovog Poziva na službenoj web stranici HEP Elektre, a najkasnije do 19. listopada 2018. godine

Ako je zahtjev za otpis duga podnesen nakon isteka roka isti će se odbaciti kao nepravodoban, a ako dužnik ne ispunjava kriterije za otpis, zahtjev za otpis duga će se odbiti.


Tko može podnijeti zahtjev?

Zahtjev za otpis duga može podnijeti:
 1. fizička osoba koja ne obavlja registriranu djelatnost i
 2. fizička osoba koja je registriranu djelatnost obavljala najduže do 31. prosinca 2017. godine,
nad kojom se provodila ovrha na novčanim sredstvima po računima dužnika i koja se na dan stupanja na snagu Zakona o otpisu dugova fizičkih osoba, odnosno na dan 21. srpnja 2018. godine još uvijek provodi.
Pod registriranom djelatnošću smatra se:
 1. djelatnost obrta upisana u obrtni registar,
 2. djelatnost trgovca fizičke osobe upisane u registar trgovačkog suda kao trgovac pojedinac,
 3. djelatnost slobodnog zanimanja fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti slobodnog zanimanja,
 4. djelatnost poljoprivrede i šumarstva fizičke osobe upisane u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit od obavljanja samostalne djelatnosti poljoprivrede i šumarstva
 5. te ostale nenavedene samostalne djelatnosti fizičke osobe temeljem kojih je izvršen upis u registar obveznika poreza na dohodak ili poreza na dobit.
Ova mjera otpisa se ne odnosi na dugovanja za poslovne prostore u vlasništvu fizičkih osoba.


Kako se podnosi zahtjev?
Zahtjev za otpis duga podnosi se pisanim putem i to:
 1. putem pošte na adresu istaknutu na poleđini svakog računa HEP Elektre
 2. na adresu elektroničke pošte elektra@hep.hr

Koju dokumentaciju je potrebno priložiti?

Zahtjev za otpis duga podnosi se u pisanom obliku i mora sadržavati:
 1. ime i prezime,
 2. adresu,
 3. OIB dužnika,
 4. Broj rješenja o ovrsi/pravomoćne presude
 5. Iznos dospjelog duga za koji se traži otpis
 6. Preslika pravomoćnog rješenja o ovrsi/pravomoćne presude
 7. Izvod iz obrtnog registra i dokaz o prestanku obavljanja djelatnosti  (ako se ista prestala obavljati do 31.12.2017.)
 8. Punomoć dužnika (ako se otpis traži u ime druge osobe)

Postupak

Na temelju zahtjeva za otpis duga HEP Elektra će:
 • otpisati dug dužnicima za koje se na dan 31.12.2017. provodila ovrha na novčanim sredstvima po računu dužnika i koja se na dan ove objave još uvijek provodi
 • otpisati dug do maksimalnog iznosa od 5.000,00 kn po dužniku.
Otpis duga će se otpisivati prema redoslijedu: Dužnik koji je podnio zahtjev za otpis duga i koji ispunjava navedene uvjete bit će obaviješten od HEP Elektre o donesenoj odluci o otpisu dospjelog duga bez odgađanja. Uz otpis duga s osnove glavnice i troškova, otpisuju se i pripadajuće zakonske zatezne kamate.
HEP Elektra će u roku od 60 dana od dana podnošenja zahtjeva za otpis duga dužnika koji ispunjava uvjete za otpis poduzeti odgovarajuće pravne radnje za otpis duga sukladno Zakonu o otpisu dugova fizičkim osobama (NN 62/2018) i Odluci HEP Elektre.
 

Obrazac Zahtjeva za otpis duga

(pdf)