EN
Gospodarenje otpadom i emisije u okoliš

Gospodarenje otpadom i emisije u okoliš

Obavljanjem naše djelatnosti nastaju značajne količine otpada po lokacijama, posebno realizacijom investicijskih aktivnosti, što zahtijeva adekvatno postupanje s nastalim otpadom. U maniri dobrog gospodara HEP ODS je u svoje poslovanje u potpunosti implementirao postupke i aktivnosti u svrhu ispunjenja obveze iz propisa koji reguliraju gospodarenje otpadom, a posebno se može istaknuti sljedeće:
  • na razini svakog distribucijskog područja te u sjedištu društva imenovani su povjerenici za otpad i njihovi zamjenici koji su uspješno završili izobrazbu o gospodarenju otpadom,
  • sav nastali otpad odvojeno se sakuplja na lokacijama privremenih skladišta otpada, pri čemu se nastale količine evidentiraju po radnim nalozima,
  • na svim lokacijama privremenog skladištenja otpada osigurani su preduvjeti za skladištenje sukladno propisima (skladišta adekvatno opremljena, otpad razvrstan i adekvatno označen) te su upisane u Očevidnik skladišta vlastitog proizvodnog otpada,
  • vodi se sva popratna dokumentacija (očevidnici o nastanku i tijeku otpada, prateći listovi, deklaracije otpada, ispitivanja svojstava)
  • otpad se predaje ovlaštenim tvrtkama.

Na svim lokacijama na kojima postoje vodopravne dozvole redovito se provode ispitivanja emisija onečišćujućih tvari u vode i provode se potrebne radnje kako bi se emisije zadržale u propisanim granicama. Na lokacijama gdje postoje ispusti u zrak iz kotlovnica provode se ispitivanja onečišćujućih tvari u zrak, a s ciljem smanjenja emisija rekonstruiraju se dotrajale kotlovnice i ugrađuje se učinkovitiji plamenici.

Nedavnom zamjenom većeg broja dotrajalih teretnih i osobnih vozila ostvaren je znatan pozitivan pomak glede emisija u okoliš, obzirom da su odabrana vozila s malim emisijama ispušnih plinova u zrak, a i uklonjen je veliki dosadašnji problem curenja ulja iz dotrajalog voznog parka.

Emisije u okoliš redovito se prijavljuju u Registar onečišćenja okoliša na brojnim lokacijama diljem Hrvatske i time smo zasigurno među pravnim subjektima s najviše prijavljenih lokacija u ROO na području države.