EN
3Smart

3Smart

Kroz 3Smart (Smart Building-Smart Grid-Smart City) projekt želi se osigurati tehnološki i zakonodavni okvir za sveobuhvatno gospodarenje energijom u zgradama, distribucijskim mrežama i glavnim infrastrukturama gradova u dunavskoj regiji, a kako bi se omogućila ekonomski optimalna interoperabilnost mjera energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije u zgradama, pokrenula izgradnja distribuiranih skladišta za poboljšanje energetske sigurnosti u dunavskoj regiji te visoki udio obnovljivih izvora energije u energetskom miksu.

Modularni alat za upravljanje energijom  (Platforma) koji će se razviti kroz 3Smart projekt, testirat će se na 5 pilot lokacija u 5 zemalja dunavske regije:
  • zgrada  UNIZGFER-a i upravna zgrada HEP-a u Zagrebu (HR),
  • školska zgrada i sportska dvorana u Idriji (SI),
  • školska zgrada i dom umirovljenika u Stremu (AT),
  • upravna zgrada EPHZHB u Mostaru (BA),
  • upravna zgrada EON-a u Debrecenu (HU).
 
Projekt se sufinancira iz fondova Europske unije (ERDF, IPA), kroz Interreg Danube Transnational Programme (Transnacionalnog dunavskog programa) koji podržava transnacionalnu suradnju u heterogenoj dunavskoj regiji.

Ciljevi projekta su:
  • omogućiti upravljanje energijom između zgrada i distribucijske mreže,
  • pokazati učinkovitosti i isplativosti modularnog upravljanja energijom,
  • omogućiti prihvaćanje Platforme u zgradama, mrežama i infrastrukturi.
 
Ukupna vrijednost projekta je 3.791.343,41 EUR, sufinanciran od strane EU fondova 85%.

Vrijeme trajanja projekta je 36 mjeseci, odnosno od 1. siječnja 2017. do  31. prosinca 2019.   
                                                                                  
Partneri na projektu: Sveučilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i računarstva (vodeći partner), Hrvatska elektroprivreda d.d. (HR), E3, ENERGETIKA, EKOLOGIJA, EKONOMIJA, d.o.o., Općina Idrija, Elektro Primorska d.d. (SI), European Centre for Renewable Energy Güssing Ltd., Municipality of Strem, Energy Güssing Ltd. (AT), Debreceni Egyetem, E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (HU), Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu (RS), JP Elektroprivreda Hrvatske Zajednice Herceg Bosne, Fakultet strojarstva i računarstva Sveučilišta u Mostaru (BA)

Povezani strateški partneri: Hrvatska energetska regulatorna agencija (HR), Goriška Lokalna Energetska Agencija, Institut 'Jožef Stefan'(SI), Regulatorna komisija za energiju u FBiH (BA), Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (HU)

Web stranica projekta: www.interreg-danube.eu/3smart