EN
Česta pitanja

Česta pitanja

Šifra krajnjeg kupca je jedinstveni evidencijski broj svakog krajnjeg kupca, upisan je na zaglavlju računa, a uz to, nalazi se i kao sastavni dio poziva na broj naznačenog na uplatnici.

Krajnji kupac toplinske energije obavezan je u roku od 8 dana od dana nastale promjene HEP-Toplinarstvu pisanim putem prijaviti promjenu vlasništva nad stambenim/poslovnim prostorom. Prijavljena promjena vlasništva, odnosno promjena krajnjeg kupca toplinske energije, primjenjivat će se od sljedećeg mjesečnog obračuna toplinske energije.

Promjena krajnjeg kupca toplinske energije obavlja se na temelju pisanog zahtjeva u kojem je potrebno navesti sljedeće podatke:
 • Šifra krajnjeg kupca (nalazi se na računu za toplinsku energiju)
 • Ime, prezime, adresa i OIB prethodnog i novog krajnjeg kupca.

Uz zahtjev se prilaže preslika:
 • osobne iskaznice krajnjeg kupca
 • stare uplatnice za toplinsku energiju (nije obavezno)
 • jednog od sljedećih dokumenata kojim se dokazuje promjena krajnjeg kupca:
- kupoprodajni ugovor
- darovni ugovor
- ugovor o uzdržavanju
- rješenje o nasljeđivanju
- zemljišno-knjižni izvadak (vlasnički list)
- obavijest ovjerena i potpisana od strane ovlaštenog predstavnika stambene/poslovne zgrade
- ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Zahtjev za promjenu krajnjeg kupca toplinske energije i potrebna dokumentacija mogu se dostaviti:
 • za Zagreb, Veliku Goricu, Samobor i Zaprešić na adresu HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Miševečka 15/a, 10000 Zagreb, putem elektroničke pošte  toplinarstvo@hep.hr i telefaksom na broj 01/6131 966.
 • za Osijek na adresu HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Pogon Osijek, Ulica cara Hadrijana 7, 31103 Osijek, putem elektroničke pošte toplinarstvo.osijek@hep.hr i telefaksom na broj 031/20 77 57.
 • za Sisak na adresu HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Pogon Sisak, Ulica braće Kavurić 16, 44010 Sisak, putem elektroničke pošte  toplinarstvo.sisak@hep.hr i telefaksom na broj 044/53 84 94.
Radno vrijeme u kojem se zaprimaju stranke je od ponedjeljka do petka od 7:30 sati do 14:30 sati.
 
1. Što učiniti ako se stvarna grijana površina stambenog/poslovnog prostora razlikuje od podatka na računu za toplinsku energiju, odnosno od obračunske površine prostora?

Podatke o vlasnicima stambenih i poslovnih prostora i obračunskim površinama HEP-Toplinarstvo je dobilo kod prijave krajnjih kupaca od strane investitora zgrade/građevine.
Obračunska površina stambenog/poslovnog prostora je zatvorena površina prostora, bez otvorenih lođa i balkona i ostalih, eventualno dodanih, prostorija u zgradi.
Promjenu obračunske površine prostora u stambenim/poslovnim zgradama HEP-Toplinarstvu je moguće prijaviti isključivo posredstvom ovlaštenog predstavnika krajnjih kupaca, jer promjena površine jednog prostora utječe na raspodjelu i obračun troškova svih prostora spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije.


2. Kako postupiti u slučaju da je povećana obračunska površina stambenog/poslovnog prostora zbog zatvaranja lođa ili balkona?
 • U slučaju zatvaranja lođe ili balkona bez dodatne ugradnje radijatora potrebno je prijaviti samo povećanje obračunske površine stambenog/poslovnog prostora.
 • U slučaju zatvaranja lođe ili balkona uz dodatnu ugradnju radijatora potrebno nam je prije početka radova dostaviti na suglasnost elaborat, kojeg treba izraditi i potpisati ovlašteni inženjer strojarstva za tehniku grijanja. Na temelju navedenog elaborata dajemo suglasnost za izvođenje preinaka na unutarnjim instalacijama centralnog grijanja.
HEP-Toplinarstvo svaki mjesec mjeri, očitava i obračunava potrošenu toplinsku energiju na svakom obračunskom mjernom mjestu posebno, prema mjerilu toplinske energije u toplinskoj podstanici zgrade.
Potrošnja toplinske energije na obračunskim mjernim mjestima se razlikuje, jer ovisi o više različitih faktora, stoga nije mjerodavna usporedba računa krajnjih kupaca na različitim mjernim mjestima, odnosno u različitim zgradama.

Tijekom ogrjevne sezone potrošnja toplinske energije na svakom obračunskom mjernom mjestu se razlikuje ovisno o:
 • kvaliteti građevinske izvedbe zgrade
 • kvaliteti toplinske izolacije zgrade
 • kvaliteti stolarije
 • položaju zgrade
 • režimu grijanja
 • načinu na koji krajnji kupci koriste toplinsku energiju.
Krajnji kupci na istom obračunskom mjernom mjestu kojima se raspodjela i obračun troškova obavljaju prema površini, za prostor iste površine dobit će jednak iznos mjesečnog računa u obračunskom razdoblju.

Krajnji kupci na istom obračunskom mjernom mjestu kojima se raspodjela i obračun troškova obavljaju prema razdjelnicima ili kalorimetrima, za prostor iste površine neće nužno dobiti jednak iznos mjesečnog računa u obračunskom razdoblju. Iznosi njihovih računa razlikuju se ovisno o potrošnji pojedinog stambenog/poslovnog prostora koja ovisi o:
 • kvaliteti toplinske izolacije stambenog/poslovnog prostora
 • kvaliteti stolarije
 • položaju stambenog /poslovnog prostora u zgradi
 • načinu na koji krajnji kupci u stambenom/poslovnom prostoru koriste toplinsku energiju.

Cijene, tarife i nakade za toplinsku energiju razlikuju se ovisno o distribucijskom području, tipu toplinskog sustava na koji su spojeni krajnji kupci i vrsti usluge koju im HEP-Toplinarstvo pruža.

Cijene toplinske energije u centralnim toplinskim sustavima gradova Zagreba, Osijeka i Siska razlikuju se od cijena toplinske energije u toplinskim sustavima gradova Velike Gorice, Samobora i Zaprešića prvenstveno zbog načina proizvodnje toplinske energije.

U centralnim toplinskim sustavima toplinska energija se proizvodi u visokoučinkovitim kogeneracijskim postrojenjima u kojima se istodobno proizvode toplinska i električna energija, što utječe na konačnu cijenu koju plaćaju krajnji kupci.

KRAJNJI KUPCI KATEGORIJE STANOVNIŠTVO


Obveznik plaćanja računa za toplinsku energiju za krajnje kupce kategorije stanovništvo isključivo je vlasnik stambenog prostora.
 

KRAJNJI KUPCI KATEGORIJE INDUSTRIJA I POSLOVNI POTROŠAČI


Obveznik plaćanja računa za toplinsku energiju za krajnje kupce kategorije industrija i poslovni potrošači je vlasnik poslovnog prostora. Uz vlasnika, obveznik plaćanja računa kategorije industrija i poslovni potrošači može biti i korisnik poslovnog prostora, kada je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika, a pod uvjetom da se s prijenosom obveze plaćanja usuglasilo HEP-Toplinarstvo.

Krajnji kupac toplinske energije može zatražiti da se na određeno vrijeme prenese obveza plaćanja računa za toplinsku energiju s njega na drugu pravnu ili fizičku osobu s kojom je sklopio ugovor, a HEP-Toplinarstvo će na navedeni zahtjev dati pristanak pod uvjetom:
 • podmirenja svih novčanih obveza nastalih do dana privremenog prijenosa obveza plaćanja računa za toplinsku energiju
 • davanja ovjerene izjave prenositelja i primatelja obveze plaćanja o solidarnom podmirenju budućih novčanih obveza za toplinsku energiju.
U slučaju da prenositelj i primatelj obveze plaćanja računa za toplinsku energiju raskinu međusobno sklopljeni ugovor dužni su o navedenom u roku tri dana od dana raskida ugovora i podmirenja svih novčanih obveza obavijestiti HEP-Toplinarstvo u pisanom obliku.
 
Svi krajnji kupci toplinske energije obvezni su podmiriti svoje račune za toplinsku energiju do datuma dospijeća plaćanja navedenog na računu.

HEP-Toplinarstvo krajnje kupce obavještava o neutuženom dugovanju za toplinsku energiju putem:
 • obavijesti koja se nalazi na svakom mjesečnom računu za toplinsku energiju
 • opomene pred ovrhu.
Nakon poslane opomene, a prije pokretanja ovršnog postupka, krajnji kupci imaju dovoljno vremena za podmirenje dugovanja za toplinsku energiju. Ukoliko niti tada ne podmire svoje obveze, pokreće se ovršni postupak.
U slučaju opravdanog razloga nemogućnosti plaćanja duga u cjelokupnom iznosu, postoji mogućnost odobrenja obročnog plaćanja neutuženog i utuženog dugovanja za toplinsku energiju.

Za dogovor obročnog plaćanja dugovanja možete nam se obratiti pisanim putem na sljedeći način:
 • za Zagreb, Veliku Goricu, Samobor i Zaprešić na adresu HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Miševečka 15/a, 10000 Zagreb, putem elektroničke pošte toplinarstvo@hep.hr i telefaksom na broj 01/6131 966
 • za Osijek na adresu HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Pogon Osijek, Ulica cara Hadrijana 7, 31103 Osijek, putem elektroničke pošte toplinarstvo.osijek@hep.hr i telefaksom na broj 031/20 77 57
 • za Sisak na adresu HEP-TOPLINARSTVO d.o.o. Pogon Sisak, Ulica braće Kavurić 16, 44010 Sisak, putem elektroničke pošte toplinarstvo.sisak@hep.hr i telefaksom na broj 044/53 84 94.
HEP-Toplinarstvo toplinsku energiju isporučuje u dnevnom i noćnom režimu rada grijanja, kako je propisano Općim uvjetima za isporuku toplinske energije (NN 35/14, 129/15).
Dnevni režim rada grijanja traje od 6 do 22 h. U dnevnom režimu rada grijanja u razdoblju ogrjevne sezone HEP-Toplinarstvo je dužno osigurati količinu toplinske energije kojom se postižu projektirane temperature zraka prostorija krajnjeg kupca prema tehničkim propisima.

Noćni režim rada grijanja traje od 22 do 6 h. U noćnom režimu rada grijanja u razdoblju ogrjevne sezone HEP-Toplinarstvo je dužno osigurati količinu toplinske energije kojom se u prostorijama krajnjeg kupca može postići prosječna temperatura viša od 15 °C ± 1 °C.

Izmjenu režima rada grijanja HEP-Toplinarstvo odobrava isključivo temeljem pisanog zahtjeva predstavnika suvlasnika i ako za to postoje tehnički uvjeti. Režim se ne može mijenjati posebno za svakog krajnjeg kupca spojenog na zajedničko mjerilo, već se isti mijenja za sve krajnje kupce na obračunskom mjernom mjestu.
U slučaju produženja dnevnog režima rada grijanja, povećat će se količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu što će utjecati na iznose računa krajnjih kupaca.

Izmjenu temperature grijanja u režimu rada HEP-Toplinarstvo odobrava isključivo temeljem pisanog zahtjeva predstavnika suvlasnika i ako za to postoje tehnički uvjeti. Temperatura grijanja se ne može mijenjati posebno za svakog krajnjeg kupca spojenog na zajedničko mjerilo, već se ista mijenja za sve krajnje kupce na obračunskom mjernom mjestu.
U slučaju povećanja temperature grijanja u režimu rada, povećat će se količina isporučene toplinske energije na obračunskom mjernom mjestu što će utjecati na iznose računa krajnjih kupaca. Za svaki 1oC više, isporuči se 6 posto više toplinske energije.

U skladu sa zakonskim i podzakonskim odrebama kojima je regulirano područje toplinarstva u Republici Hrvatskoj, termoenergetska suglasnost u kojoj se definira priključna snaga utvrđuje se za cjelokupnu zgradu/građevinu, a ne za pojedini stambeni/poslovni prostor.

U slučaju da je izvršena rekonstrukcija zgrade/građevine na način da je smanjena potrebna količina toplinske energije za grijanje, odnosno da je zgrada/građevina energetski učinkovitija, krajnji kupci toplinske energije mogu podnijeti zahtjev HEP-Toplinarstvu za smanjenje priključne snage i izdavanje nove termoenergetske suglasnosti. Uz zahtjev za smanjenjem priključne snage krajnji kupci su dužni priložiti elaborat o novoj priključnoj snazi koji je izradio ovlašteni inženjer strojarstva za tehniku grijanja.

Ukoliko se elaboratom utvrdilo da je iz određenih razloga došlo do promjene snage, izdat ćemo novu termoenergetsku suglasnost, krajnjim kupcima dostaviti novi ugovor te napraviti promjenu u obračunu troškova toplinske energije.

Za detaljne informacije o sadržaju elaborata, kontaktirajte nas pisanim putem. 

Sve troškove angažiranja ovlaštenog inženjera strojarstva za tehniku grijanja i izrade elaborata dužan je snositi podnositelj zahtjeva za promjenom snage.
Krajnji kupac na zajedničkom mjerilu toplinske energije može se izdvojiti iz zajedničkog toplinskog sustava ukoliko ispuni sljedeće uvjete propisane člancima 45. i 50. Zakona o tržištu toplinske energije (NN 80/13, 14/14):
 1. Krajnji kupac ishodi pisanu suglasnost za izdvajanje iz toplinskog sustava temeljem odluke većine glasova suvlasnika spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije, koja se računa po suvlasničkim dijelovima, a ne po broju suvlasnika
 2. Pisanu suglasnost za izdvajanjem ovjerava ovlašteni predstavnik suvlasnika i dostavlja je HEP-Toplinarstvu
 3. Krajnji kupac nakon pribavljene suglasnosti većine suvlasnika za izdvajanje angažira ovlaštenog inženjera koji će projektirati glavni projekt za radove izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava
 4. Krajnji kupac HEP-Toplinarstvu dostavlja projekt (elaborat) za radove izdvajanja iz toplinskog sustava izrađen od ovlaštenog inženjera temeljem kojeg od HEP-Toplinarstva traži odobrenje za provođenje preinaka na unutarnjim instalacijama na zajedničkom mjerilu toplinske energije
 5. Nakon ishođenja suglasnosti HEP-Toplinarstva za provođenje preinaka na unutarnjim instalacijama, krajnji kupac angažira ovlaštenog izvođača radova, koji ispunjava uvjete za obavljanje potrebnih djelatnosti prema posebnom zakonu, a koji će prema glavnom projektu izvršiti radove izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava
(Napomena: Radovi na izdvajanju stambenog/poslovnog prostora smatraju se jednostavnim radovima koji se mogu izvoditi bez lokacijske dozvole i akta kojim se odobrava građenje, a u skladu s glavnim projektom izrađenim po ovlaštenom inženjeru.)
 1. Nakon izvedbe radova izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava:
  • ovlašteni izvođač radova je obavezan izraditi izvješće o izvedenim radovima i dati pisanu izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova
  • ovlašteni inženjer koji je projektirao glavni projekt za radove izdvajanja stambenog/poslovnog prostora iz zajedničkog toplinskog sustava nakon pregleda izvedenih radova obvezan je dati izjavu da su izvedeni radovi sukladni glavnom projektu i pravilima struke za ovu vrstu radova
 2. Izjave izvođača i projektanta čuva UPRAVITELJ ZGRADE
 3. Nakon završetka radova potrebno je obavijestiti HEP-Toplinarstvo o izdvajanju samostalne uporabne cjeline iz zajedničkog toplinskog sustava i priložiti kopije izjava izvođača i projektanta.
KRAJNJI KUPAC koji je izdvojen iz toplinskog sustava dužan je plaćati sve troškove, osim troškova toplinske energije za svoj stambeni/poslovni prostor. Dakle, dužan je plaćati troškove snage i naknada.
Izdvajanje iz toplinskog sustava znači kompletno izdvajanje samostalne uporabne cjeline iz usluge grijanja prostora i usluge pripreme potrošne tople vode.
Krajnji kupac koji je sam na obračunskom mjernom mjestu može pisanim putem podnijeti zahtjev za raskid važećeg ugovora kojeg je sklopio s HEP-Toplinarstvom i zatražiti isključenje iz toplinskog sustava.
HEP-Toplinarstvo na temelju pisanog zahtjeva krajnjeg kupca provodi sve aktivnosti za isključenje njegove zgrade/građevine iz toplinskog sustava, daje suglasnost kao distributer toplinske energije i opskrbljivač toplinskom energijom te pokreće postupak raskida ugovornih odnosa.

Isključenje zgrade/građevine iz toplinskog sustava znači isključenje svih samostalnih uporabnih cjelina (stanova, poslovnih prostora) spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije iz sustava HEP-Toplinarstva. Isključenje  zgrade/građevine moguće je uz podnošenje zahtjeva ovlaštenog predstavnika suvlasnika na temelju prethodno postignute pisane suglasnosti svih krajnjih kupaca na zajedničkom mjerilu toplinske energije za izdvajanje svih samostalnih uporabnih cjelina unutar zgrade/građevine te uz prethodnu suglasnost HEP-Toplinarstva, kao distributera i opskrbljivača toplinskom energijom.

Ukoliko imate primjedbe na ispostavljeni račun ili naše usluge, molimo vas da nam se obratite pisanim putem (putem pošte ili elektroničke pošte).

Ukoliko niste zadovoljni dobivenim očitovanjem ili smatrate da ste na bilo koji način zakinuti, vaše je pravo obratiti se Povjerenstvu za reklamacije potrošača.

Povjerenstva za reklamacije potrošača sastavljena su od predstavnika lokalnih udruga za zaštitu potrošača te predstavnika HEP-Toplinarstva. Povjerenstva postoje u Zagrebu, Osijeku i Sisku, a možete im se obratiti isključivo pisanim putem s naznakom: „Za Povjerenstvo za reklamacije potrošača“, na adrese koje možete pronaći ovdje.
 
Razdjelnici su uređaji za lokalnu raspodjelu isporučene toplinske energije. Razdjelnici se ugrađuju na ogrjevna tijela (radijatore) u zgradama u kojima su svi stambeni/poslovni prostori spojeni na jedno zajedničko mjerilo toplinske energije te u kojima se troškovi toplinske energije dijele razmjerno površini prostora, a ne prema stvarnoj individualnoj potrošnji.
Razdjelnici nisu mjerila toplinske energije i ne mjere isporučenu toplinsku energiju.
Razdjelnik registrira impulse sukladno razlici temperatura između ogrjevnog tijela (radijatora) i okolnog prostora te parametara koje je potrebno upisati prilikom programiranja razdjelnika sukladno uputi proizvođača razdjelnika.
Razdjelnik topline registrira impulse koji su bezdimenzionalna veličina.
Ne, impuls registriran na razdjelniku topline nema jediničnu cijenu i pripadajući iznos energije.
Vrijednost jednog impulsa promjenjiva je iz mjeseca u mjesec, jer ona ovisi o ukupnoj količini toplinske energije isporučene cijeloj zgradi očitanoj na zajedničkom mjerilu u toplinskoj podstanici i ukupnom broju impulsa koji su očitani s razdjelnika u svim stambenim i poslovnim prostorima tog mjeseca. 
Broj impulsa registriran na razdjelnicima služi za raspodjelu toplinske energije koja se mjeri na zajedničkom mjerilu toplinske energije prema odredbama Pravilnika o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju.
Najveći utjecaj na generiranje impulsa na razdjelniku ima razlika temperature između ogrjevnog tijela (radijatora) i okolnog prostora.
Zbog principa rada razdjelnika važno je da je svaki razdjelnik ispravno programiran i da ispravno mjeri temperaturu ogrjevnog tijela i okolnog prostora. Pored ovih uvjeta jako je važno da je sustav centralnog grijanja izbalansiran, odnosno da je osigurana optimalna raspodjela toplinske energije na svim ogrjevnim tijelima (radijatorima) unutar zgrade/građevine.
Balansiranje sustava centralnog grijanja se provodi:
 • ugradnjom balansirajućih ventila na vertikale ili
 • ugradnjom termostatskih ventila koji imaju dvojaku funkciju - u isto vrijeme reguliraju temperaturu prostorije i vrše balansiranje. Ova varijanta ima neka ograničenja s obzirom na robusnost sustava (maksimalni pad tlaka na termostatskom ventilu) te nije primjenjiva u svim slučajevima.
Balansiranje sustava je potrebno provesti s obzirom da se uz ugradnju razdjelnika najviše krajnjih kupaca odlučuje i na zamjenu postojećih radijatorskih ventila termostatskim, a što značajno utječe na promjenu prilika u instalaciji grijanja s obzirom na prijašnje stanje.    
Ne. Ugradnja razdjelnika i termostatskih ventila ne garantira automatski uštedu i niže troškove za toplinsku energiju za svaki stan/poslovni prostor u koji su razdjelnici ugrađeni.
Dio krajnjih kupaca dobit će manje, dio jednake, a dio veće račune za toplinsku energiju u odnosu na račune prije ugradnje razdjelnika.
Na potrošnju toplinske energije pojedinog stana/poslovnog prostora i na iznose računa utječu:
 • način ponašanja krajnjih kupaca - podešavanje termostata na radijatoru, prozračivanje prostorija
 • položaj stana/poslovnog prostora u zgradi - veću količinu toplinske energije će potrošiti prostori na sjevernoj strani, zadnjem katu zgrade, iznad nezagrijanih garaža ili prolaza
 • karakteristike stana/poslovnog prostora – kvaliteta toplinske izolacije, kvaliteta ugrađene stolarije.
Neće. Napominjemo kako je HEP-Toplinarstvo odmah po donošenju Zakona o tržištu toplinske energije, 2013. godine, kontinuirano sve do danas u kontaktima s krajnjim kupcima i medijima isticalo činjenicu da ugradnja razdjelnika ne donosi nužno uštedu svakom pojedinom krajnjem kupcu.
Nakon ugradnje razdjelnika i termostatskih ventila, ukupna potrošnja toplinske energije cijele zgrade u prosjeku bi mogla biti manja od 15% do 35%, ovisno o vanjskoj temperaturi zraka. 
Zakonom o tržištu toplinske energije propisano je da su vlasnici samostalnih uporabnih cjelina u zgradi/građevini izgrađenoj prije stupanja na snagu toga Zakona, dužni radi racionalnijeg korištenja energije ugraditi uređaje za regulaciju odavanja topline (radijatorske ventile) i uređaje za lokalnu razdiobu isporučene toplinske energije (razdjelnike) ili mjerila za mjerenje potrošnje toplinske energije (kalorimetre).
Zakonski rokovi do kojih se ovi uređaji trebaju ugraditi su:
•       najkasnije do 31. prosinca 2015. za zgrade koje imaju više od 70 stambenih/poslovnih prostora
•       najkasnije do 31. prosinca 2016. za zgrade koje imaju od 2 do 70 stambenih/poslovnih prostora.
Zakonom o tržištu toplinske energije u članku 50. propisano je da će se novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 50.000,00 kuna kazniti za prekršaj fizička osoba koja je krajnji kupac ako ne ugradi razdjelnike ili mjerila i termostatske ventile  u svoju samostalnu uporabnu cjelinu u propisanom zakonskom roku. Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 500.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba koja je krajnji kupac ako ne ugradi navedene uređaje.
U Zakonu o tržištu toplinske energije je propisano da inspekcijski nadzor nad provedbom toga Zakona provode nadležni inspektori Ministarstva gospodarstva. HEP-Toplinarstvo ne provodi kaznene odredbe za ne ugradnju ovih uređaja.
Krajnji kupci toplinske energije koji ulaze u proces ugradnje razdjelnika topline u svoje stambene/poslovne prostore trebaju znati da Pravilnik o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju propisuje sljedeće:
• odluku o ugradnji razdjelnika topline donose vlasnici stambenih/poslovnih prostora (krajnji kupci)
• vlasnici stambenih/poslovnih prostora dužni su osigurati financijska sredstva za nabavu i ugradnju razdjelnika te su dužni o svom trošku održavati razdjelnike
• u zgradi/građevini mogu se ugrađivati uređaji samo jednog proizvođača razdjelnika, kojega vlasnici stambenih/poslovnih prostora slobodno izaberu, a kako bi se omogućio jedinstveni sustav očitanja i naplate isporučene toplinske energije
• kod donošenja odluke o ugradnji razdjelnika topline, vlasnici stambenih/poslovnih prostora trebaju imati u vidu da radi tehničke funkcionalnosti sustava i ostvarivanja energetskih ušteda i pravednije raspodjele isporučene toplinske energije, najmanje 80% svih stambenih/poslovnih prostora mora biti opremljeno razdjelnicima.
Nakon što se krajnji kupci odluče za tvrtku koja će im ugraditi, održavati i očitavati razdjelnike, HEP-Toplinarstvo, kao kupac toplinske energije, ima obavezu dati suglasnost na ugradnju razdjelnika, ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
 
•  Razdjelnici moraju udovoljavati uvjetima koji su propisani normom:
– HRN EN 834:2014, Razdjelnici troškova za utvrđivanje potrošnje radijatora za grijanje prostora – Uređaji s napajanjem električnom energijom (EN 834:2013)
• Format elektroničkog oblika za dostavu očitanja razdjelnika mora biti u skladu s formatom baze podataka HEP-Toplinarstva.
 
Ukoliko su zadovoljena navedena dva uvjeta, HEP-Toplinarstvo je obavezno dati suglasnost krajnjim kupcima i oni mogu pristupiti ugradnji razdjelnika.
HEP-Toplinarstvo na kraju svakog obračunskog razdoblja, odnosno na kraju svakog mjeseca, na zajedničkom mjerilu toplinske energije u toplinskoj podstanici zgrade očita ukupnu količinu toplinske energije koja je isporučena svim krajnjim kupcima spojenim na zajedničko mjerilo.
Tvrtka s kojom su krajnji kupci sklopili ugovor o ugradnji, očitavanju i održavanju razdjelnika topline svaki mjesec očita broj impulsa za svaki stambeni/poslovni prostor spojen na zajedničko mjerilo, a u kojem su ugrađeni razdjelnici, i HEP-Toplinarstvu dostavi datoteku s očitanjima razdjelnika.
HEP-Toplinarstvo u skladu s očitanjem zajedničkog mjerila te u skladu s podacima o očitanjima impulsa s razdjelnika, koje mu je dostavila ovlaštena tvrtka, radi raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju, te ispostavlja račune za toplinsku energiju krajnjim kupcima.
Ne. Tvrtke koje očitavaju razdjelnike dostavljaju podatke u web aplikaciju za dostavu podataka. HEP-Toplinarstvo dostavljene podatke iz aplikacije automatski povlači u aplikaciju za obračun troškova toplinske energije.
Ukoliko je tvrtka napravila pogrešku u dostavljenoj datoteci s brojem impulsa, navedena pogreška nema utjecaj samo na iznos računa onog krajnjeg kupca za kojeg je došlo do pogreške, nego ista ima utjecaj na obračun i raspodjelu troškova toplinske energije za sve krajnje kupce spojene na zajedničko mjerilo toplinsko energije.
Obzirom na navedeno, u slučaju pogreške, potrebno je napraviti storno računa za sve krajnje kupce u zgradi/građevini spojene na zajedničko mjerilo toplinske energije.
 
U slučajevima kada tvrtka koje očitava razdjelnike topline napravi pogrešku u datoteci s očitanjima, procedura za storno računa je sljedeća:
 
1.   Tvrtka koja je dostavila pogrešnu datoteku treba napraviti sljedeće:
-     prema predstavniku suvlasnika i svim krajnjim kupcima zgrade/građevine uputiti dopis u kojem ih obavještava o nastaloj situaciji i razlozima zbog kojih se računi za predmetni mjesec storniraju
-     dostaviti HEP-Toplinarstvu datoteku s ispravnim podacima o očitanju razdjelnika.
 
2.   Na temelju dopisa tvrtke koja očitava razdjelnike, predstavnik suvlasnika predmetne zgrade/građevine treba uputiti pisani dopis HEP-Toplinarstvu sa zahtjevom za storno računa i obrazloženje koje mu je dala predmetna tvrtka.
 
3.   HEP-Toplinarstvo će nakon zaprimljenog dopisa predstavnika suvlasnika sa zahtjevom za storno računa postupiti u skladu s navedenim zahtjevom i ponoviti obračun te krajnjim kupcima ispostaviti nove račune za isporučenu toplinsku energiju.
Računi za toplinsku energiju se razlikuju ovisno o tipu toplinskog sustava i opsegu usluge koje HEP-Toplinarstvo pruža krajnjim kupcima.
 
Ukupni iznos na računima koje HEP-Toplinarstvo ispostavlja krajnjim kupcima u centralnim toplinskim sustavima, na koje je spojena većina krajnjih kupaca, sastoji se od:
 • troškova isporučene toplinske energije (tarifne stavke za energiju)
 • troškova snage (tarifne stavke za snagu)
 • naknade za djelatnost opskrbe toplinskom energijom
 • naknade za djelatnost kupca toplinske energije.
Računi za toplinsku energiju ne obuhvaćaju troškove ugradnje, očitavanja i održavanja razdjelnika.
Kratica UR predstavlja postotak isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije koji se obračunava prema udjelu broja očitanih impulsa u samostalnoj uporabnoj cjelini u ukupnom broju očitanih impulsa u svim samostalnim uporabnim cjelinama (%).
Kratica US predstavlja postotak isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije koji se obračunava prema udjelu snage samostalne uporabne cjeline u snazi svih samostalnih uporabnih cjelina (%).
Kratica UPOV predstavlja postotak isporučene toplinske energije na zajedničkom mjerilu toplinske energije koji se obračunava prema udjelu površine samostalne uporabne cjeline u površini svih samostalnih uporabnih cjelina (%)
 
Zbroj veličina UR + UPOV treba iznositi 100 %, odnosno zbroj veličina UR + US treba iznositi 100%.
 
Veličine UPOV, UR i US određuju krajnji kupci kroz Odluku o načinu raspodjele i obračunu troškova isporučene toplinske energije, koju ovjeravaju i potpisuju predstavnici suvlasnika zgrade/građevine.
 
Najčešće UPOV i US iznose 10%, 20% ili 30%, a UR 90%, 80% ili 70%. 
Ne znači. Krajnjim kupcima se u računu za toplinsku energiju obračunavaju:
- varijabilni troškovi (troškovi energije) i
- fiksni troškovi (troškovi snage, naknade za djelatnost opskrbe toplinskom energijom i naknade za djelatnost kupca toplinske energije). 
 
Onom krajnjem kupcu za kojeg je HEP-Toplinarstvu tvrtka koja očitava razdjelnike dostavila podatak o 0 impulsa, na računu za toplinsku energiju biti će obračunati fiksni troškovi i manji dio varijabilnih troškova (energije), koji se odnose na zajedničku potrošnju toplinske energije u zgradi (vertikale, radijatori po stubištima i sl.). Taj udio energije u Pravilniku se naziva UPOV (udio površine), a udio toplinske energije koji se obračunava prema očitanjima razdjelnika naziva se UR (udio razdjelnika).
 
1. KORAK – utvrđivanje količine toplinske energije za krajnje kupce bez razdjelnika
Količina toplinske energije koja se raspodjeljuje krajnjim kupcima bez razdjelnika utvrđuje se prema udjelu površine krajnjih kupaca koji nisu ugradili razdjelnike u ukupnoj površini svih krajnjih kupaca spojenih na zajedničko mjerilo. Navedena količina se uvećava za korekcijski faktor 2, odnosno tim krajnjim kupcima se raspodjeljuje 100 posto više toplinske energije u odnosu na količinu koja bi im se raspodijelila samo temeljem površine njihovih prostora. Korekcijski faktor se može mijenjati odlukom suvlasnika.
 
2. KORAK– raspodjela količine toplinske energije na krajnje kupce bez razdjelnika
Količina toplinske energije koja je isporučena krajnjim kupcima bez razdjelnika, a koja je utvrđena na način opisan u 1. koraku, raspodjeljuje se na svakog pojedinog krajnjeg kupca bez razdjelnika prema udjelu površine njegove samostalne uporabne cjeline u ukupnoj površini svih samostalnih uporabnih cjelina spojenih na zajedničko mjerilo toplinske energije.
 
3. KORAK– utvrđivanje količine toplinske energije za krajnje kupce s razdjelnicima
Od ukupne količine toplinske energije očitane na zajedničkom mjerilu oduzme se utvrđena količina toplinske energije iz 1. koraka koja se raspodjeljuje krajnjim kupcima bez razdjelnika te se na taj način dobije količina toplinske energije koja se raspodjeljuje na krajnje kupce s ugrađenim razdjelnicima.
  
4. KORAK– raspodjela količine toplinske energije na krajnje kupce s razdjelnicima
Količina toplinske energije koja je isporučena krajnjim kupcima s razdjelnicima, a koja je utvrđena na način opisan u 3. koraku, raspodjeljuje se na svakog pojedinog krajnjeg kupca s razdjelnicima na način da se dio energije raspodjeli prema očitanju razdjelnika (veličina UR), a dio prema udjelu površine (veličina UPOV). Znači, bez obzira što su krajnji kupci ugradili razdjelnike, dio toplinske energije im se i dalje obračunava prema udjelu površine, a na taj način se pokrivaju troškovi zajedničke potrošnje toplinske energije na stubištima, vertikalama itd.
 

Za krajnje kupce toplinske energije koji nisu ugradili razdjelnike, a njihov stambeni/poslovni prostor je spojen na zajedničko mjerilo toplinske energije na kojem je većina suvlasnika ugradila razdjelnike, primjenjuje se korekcijski faktor isporučene toplinske energije koji iznosi 2.

Primjena korekcijskog faktora 2 znači da se na navedene krajnje kupce od ukupne količine toplinske energije očitane na zajedničkom mjerilu toplinske energije, putem matematičke formule raspodijeli 100 posto više isporučene toplinske energije u odnosu na količinu toplinske energije koja bi im pripala prema udjelu površine njihovih stambenih/poslovnih prostora u ukupnoj površini svih stambenih/poslovnih prostora na zajedničkom mjerilu toplinske energije.

Primjenom korekcijskog faktora ne povećava se cjelokupni iznos računa za toplinsku energiju, već samo dio troška koji se odnosi na količinu isporučene toplinske energije (varijabilni trošak). Fiksni troškovi (troškovi snage, naknade za djelatnost opskrbe toplinskom energijom i naknade za djelatnost kupca toplinske energije) ostaju nepromijenjeni.

Korekcijski faktor isporučene toplinske energije nije uvelo HEP-Toplinarstvo nego je isti propisan Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju, kojeg je donijelo Ministarstvo gospodarstva, a obavezne su ga primjenjivati sve toplinarske tvrtke u Republici Hrvatskoj.
Korekcijski faktor se primjenjuje sve dok svi krajnji kupci spojeni na zajedničko mjerilo toplinske energije u zgradi u svoje stambene/poslovne prostore ne ugrade razdjelnike topline.
Preduvjeti za prelazak na novi način obračuna prema modelu 3EG, odnosno prema razdjelnicima topline su sljedeći:
 
1. Predstavnik suvlasnika zgrade/građevine treba dostavi HEP-Toplinarstvu pisanu izjavu o završenim radovima na ugradnji razdjelnika uz zahtjev za prelazak na novi model naplate. Nakon zaprimljene obavijesti, HEP-Toplinarstvo predstavniku suvlasnika šalje na ovjeru i potpis Prijedlog Odluke o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije. Predstavnik suvlasnika treba vratiti HEP-Toplinarstvu potpisanu i ovjerenu Odluku najkasnije do 15.-og u mjesecu, kako bi se za taj mjesec obračun mogao napraviti prema razdjelnicima.
 
2. Poduzeće koje su krajnji kupci ovlastili za ugradnju i očitanje razdjelnika treba za proteklo obračunsko razdoblje u propisanom roku dostaviti HEP-Toplinarstvu podatke o broju očitanih impulsa za krajnje kupce koji su ugradili razdjelnike.

Sve dok se ne ostvare navedena dva preduvjeta, HEP-Toplinarstvo će obračun i raspodjelu isporučene toplinske energije za krajnje kupce obavljati kao i do sada, prema modelu 2EG, odnosno prema površini prostora.
 
Količina toplinske energije koja je isporučena za pripremu potrošne tople vode (PTV) u ogrjevnoj sezoni utvrđuje se mjerenjem na posebnom mjerilu ugrađenom u toplinskoj podstanici ili izračunom, ukoliko nije ugrađeno posebno mjerilo.
 
U većini zgrada spojenih na toplinske sustave HEP-Toplinarstva količina toplinske energije utvrđuje se izračunom i to na temelju prosječne isporučene toplinske energije izmjerene na zajedničkom mjerilu toplinske energije u lipnju, srpnju i kolovozu za dvije prethodne godine.
 
Troškovi toplinske energije za pripremu potrošne tople vode, koji su izmjereni na posebnom mjerilu ili izračunati temeljem prosjeka ljetnih mjeseci, raspodjeljuju se na krajnje kupce pomoću jednog od sljedeća dva osnovna modela:

1. model 1EV – prema vodomjerima za mjerenje potrošne tople vode, ukoliko su isti ugrađeni za svaki stan/ poslovni prostor ili
2. model 2EV - prema broju članova domaćinstva u svakom stanu/poslovnom prostoru.
 
Podatke o očitanjima vodomjera za svaki stambeni/poslovni prostor HEP-Toplinarstvu dostavlja predstavnik suvlasnika ili od njega ovlaštena pravna ili fizička osoba pisanim putem.
 
Podatke o broju članova domaćinstva za svaki stambeni/poslovni prostor HEP-Toplinarstvu dostavlja predstavnik suvlasnika pisanim putem. Rok za dostavu podataka o broju članova domaćinstva od strane predstavnika suvlasnika je 20. u mjesecu za tekući mjesec.
Ne. HEP-Toplinarstvo krajnjim kupcima obračunava i naplaćuje troškove toplinske energije za pripremu tople vode izražene u mjernoj jedinici kWh (kilovat sat), a distributer vode (vodovod) krajnjim kupcima obračunava količinu isporučene hladne vode izraženu u mjernoj jedinici m3 (metri kubni).
 • Nemojte pregrijavati Vaš stambeni/poslovni prostor. Optimalna temperatura u grijanim prostorijama je 20oC. Za svaki stupanj više utroši se 6 posto više energije.
 • Pridržavajte se uputa o načinu podešavanja željene temperature tvrtke koja je ugradila termostatske radijatorske ventile u Vaš stambeni/poslovni prostor.
 • Provjerite raspore na prozorima Vaših stambenih/poslovnih prostora. Ukoliko postoje, treba ih zabrtviti. Nebrtvljeni raspori na prozorima uzrokuju velike gubitke energije.
 • Prostorije prozračujte redovito, ali ne duže od 10 minuta. Na taj način će se sačuvati toplina akumulirana u zidovima i namještaju te će nakon provjetravanja Vaš stambeni/poslovni prostor uskoro biti topao kao i ranije. Nikako nije preporučljivo reguliranje temperature prostorije otvaranjem prozora.
 • Radijatori ne smiju biti zaklonjeni zavjesama i namještajem. Sušenjem rublja na radijatoru praktički prekidate grijanje. Pokriven i zaklonjen radijator je izoliran i nema pravog učinka.
 • Na nivou zgrade razmislite o obnovi toplinske ovojnice i drugim energetskim poboljšicama u zgradi.