EN
Sigurnost priključka i mjere opreza

Sigurnost priključka i mjere opreza

U interesu je sigurnosti svakog potrošača plina i sigurnosti okoline te racionalne potrošnje plina da potrošači osiguraju redovito provjeravanje funkcioniranja dimnjaka, plinskih instalacija i priključenih plinskih trošila.

        Pri uporabi prirodnog plina, osim mnogobrojnih prednosti postoje i moguće opasnosti. Po učestalosti opasnosti se mogu svrstati u tri skupine:

1. Opasnost od trovanja produktima izgaranja zbog neispravnog sustava za odvod produkata izgaranja-dimnjaka. Od velike je važnosti provjera dimnjaka i plinskih trošila od strane stručnih i ovlaštenih osoba, najmanje prije svake sezone grijanja, a po potrebi i tijekom ogrjevne sezone. Provjeru provodnosti dimnjaka za odvod produkata izgaranja plina obavlja mjesno nadležna dimnjačarska tvrtka suglasno zakonskim i tehničkim propisima.

2. Opasnost od trovanja produktima izgaranja zbog neispravnog rada plinskog trošila. Prijete u prvome redu zbog tehničke neispravnosti plinskih trošila i/ili nepravilnoga rukovanja kada postoji mogućnost da plin curi u prostoriju i dođe do zapaljenja i eksplozije ili zbog nedovoljnog dovoda svježeg zraka za izgaranje plina. Statistike govore da su te opasnosti male, mnogo manje od uporabe npr. električne struje, loživog ulja ili propan-butana. No, oprez je neophodan! Također je potrebno provjeriti plinska trošila od strane stručnih i ovlaštenih osoba, najmanje prije svake sezone grijanja, a po potrebi i tijekom ogrjevne sezone. Plinska trošila treba servisirati ovlašteni serviser. Oni izdaju odgovarajući izvještaj ili uvjerenje o pregledu odnosno servisiranju.

3. Zbog curenja plina iz plinske instalacije postoji opasnost od eksplozije, požara i trovanja. Potrebne su, i propisane, mnoge mjere i postupci kako bi se izbjegle neželjene posljedice. Provjeru plinskih instalacija s mjerno regulacijskim uređajima i otvora za prozračivanje prostorija obavlja distributer plina, najprije prije priključenja građevine na distribucijsku mrežu, a potom i tijekom korištenja, suglasno Mrežnim pravilima plinskog distribucijskog sustava (N.N. br. 158/13), Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima (N.N. br. 108/95 i 56/10) i Zakonu o zaštiti od požara (N.N. br. 58/93 i 33/05). Provjera plinskih instalacija i mjerno regulacijskih uređaja kod kućanstava obavlja se obvezno prilikom svake zamjene i/ili umjeravanja plinomjera, a najmanje jednom u 10 godina. O provjeri distributer plina izdaje ispitni izvještaj. Ako potrošač plina distributeru ne predoči valjane izvještaje o ispravnosti dimnjaka i izvještaje servisera plinskih trošila distributer je dužan takva trošila odvojiti od plinske instalacije do trenutka pribavljanja pozitivnih izvještaja.

Pobliže upute o servisiranju plinskih trošila i uopće o uvjetima za sigurno korištenje plinom možete pročitati u napisu koji u sadržaju naše internetske stranice nosi naziv Sigurna i učinkovita uporaba prirodnog plina u vašem domu.

Stanje dimnjaka, plinske instalacije i priključenih plinskih trošila u građevini nakon izgradnje i preuzimanja na uporabu isključiva je odgovornost vlasnika građevine. Radi osiguranja ispravnog i sigurnog funkcioniranja, dimnjak, kućne plinske instalacije, otvori za prozračivanje prostorija i priključena trošila moraju se koristiti suglasno uputama dimnjačara, izvođača instalacija, distributera plina i proizvođača plinskih trošila. 

Međutim, osim provjera koje su dužne obavljati mjerodavne tvrtke, u interesu je i potrošača plina da stalno opaža ispravnost funkcioniranja cjelokupnog sustava putem kojega se opskrbljuje plinom te da u slučaju sumnji i/ili uočavanja nepravilnosti odmah obavijesti distributera odnosno mjerodavnu tvrtku (dimnjačara, servisera trošila plina) u skladu s uputama koje su dobili prilikom puštanja instalacija na uporabu odnosno s uputama za uporabu koje su dobili prilikom kupovine plinskih trošila. Samo obostrana suradnja sustav može dovesti u sigurno stanje i zadovoljavajuću funkcionalnost.