EN
Prigovori i reklamacije kupaca

Prigovori i reklamacije kupaca

Kupci HEP-Plina svoje prigovore u vezi s opskrbom plinom mogu uputiti u skladu sa  Zakonom o zaštiti potrošača (NN 41/14, NN 110/15, NN 14/19),  i Općim uvjetima opskrbe plinom (NN 50/18, NN 88/19).

Potrošač ima pravo podnošenja pisanog prigovora na ispunjenje ugovorene usluge opskrbe prirodnim plinom, i to osobito na:
  • sadržaj ispostavljenog računa za isporučeni plin,
  • neispunjavanje odredbi ugovora o opskrbi plinom,
  • propuštanja nastavka isporuke plina, u propisanim rokovima, po plaćanju obveza iz opomene  radi koje je obustavljena isporuka plina,
  • promjenu opskrbljivača koja nije provedena suglasno Općim uvjetima opskrbe plinom;

Pisani prigovor mora sadržavati činjenice i dokaze na kojima je utemeljen.

Pisani se prigovor može podnijeti:
  • neposredno u našim poslovnim prostorijama na poslovnom mjestu za reklamacije uz dobivanje pisane potvrde o nadnevku primitka prigovora, gdje se također može dobiti opći obrazac za podnošenje prigovora ili
  • putem pošte na adresu HEP-PLIN d.o.o., Ulica Cara Hadrijana 7, 31000 Osijek ili
  • putem telefaksa na broj (031) 207 113 ili
  • putem elektroničke pošte: opskrba.hepplin@hep.hr

HEP-Plin će u pisanome obliku odgovoriti na prigovor najkasnije u roku od 15 (petnaest) dana od dana zaprimljenog prigovora i za odgovor neće naplaćivati nikakvu naknadu.

HEP-Plin će voditi i čuvati evidenciju prigovora potrošača na trajnom mediju godinu dana od dana primitka pisanog prigovora potrošača.
 
Potrošač koji je nezadovoljan odgovorom na pisani prigovor, može:
  • podnijeti reklamaciju Povjerenstvu za zaštitu potrošača HEP-Plina, koje je dužno pisano odgovoriti potrošaču u roku od 30 (trideset) dana od dana zaprimanja reklamacije,
  • izjaviti pisani prigovor Hrvatskoj energetskoj regulatornoj agenciji (HERA-i) na adresu 10000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 14, te ako nije zadovoljan odgovorima HEP-Plina i Povjerenstva može pokrenuti sudski spor protiv HEP-Plina.