EN
Usluge

Usluge

HEP ODS obavlja djelatnost distribucije električne energije kao regulirane energetske djelatnosti, pri čemu je dužan pružati:

  • standardne i
  • nestandardne usluge.

Standardne usluge su sve one usluge čiji su troškovi sadržani u naknadi za korištenje mreže ili cijeni električne energije.

Osim standardnih usluga, HEP ODS pruža i nestandardne usluge, koje se naplaćuju sukladno Pravilima nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava (PDF).

Točan opis nestandardnih usluga, koji za pojedinu uslugu sadrži naziv i jediničnu cijenu, možete pronaći u Cjeniku nestandardnih usluga (PDF).

Prema pravilima nestandardnih usluga, u cijenu nestandardne usluge mogu ući i usluge za koje nije moguće unaprijed utvrditi iznos i stoga nisu obuhvaćene cjenikom:
  • radno vrijeme za ostvarenje nestandardne usluge - obračunava se prema stvarno utrošenom radnom vremenu uvažavajući pravila struke i važećim cijenama sata (PDF)
  • troškovi prijevoza i/ili radnih strojeva - obračunavaju se u skladu s važećom odlukom o cijenama (PDF)
  • ostali troškovi koji se ne mogu unaprijed jedinično iskazati, obračunavaju se na objektivan i razvidan način, prema cijenama ostvarenima na temelju Zakona o javnoj nabavi.
Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) je 13.06.2018. godine donijela Odluku, klasa: 003-07/18-03/04, urbroj: 371-01-18-5 (PDF) kojom je HEP ODS-u dala prethodnu suglasnost na nova Pravila nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava (PDF) te novi Cjenik nestandardnih usluga i popis nestandardnih usluga s uvjetima primjene, kao sastavni dio Pravila nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava. Sukladno Pravilima nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava HEP ODS je dužan Pravila nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava objaviti 15 dana prije početka primjene, a početak primjene Pravila nestandardnih usluga operatora distribucijskog sustava, novog Cjenika nestandardnih usluga s popisom nestandardnih usluga i uvjetima primjene je 01.07.2018. godine.