NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA ZADAR 
   
 
  Kako postati novi kupac?

Da bi postali kupac električne energije HEP Operatora distribucijskog sustava d.o.o., Elektra Zadar trebate:

 • izraditi unutrašnju instalaciju u vašem objektu,
 • predati obrazac zahtjev za priključak. 

Cijena priključenja na elektroenergetski sustav u pravilu je definirana kao umnožak zakupljene snage i jedinične cijene jednog kilovata snage, a u nju je uključena isporuka priključnog mjernog ormarića, mjernog uređaja, MTK prijamnika ili uklopnog sata i limitatora ili nekog drugog ograničavala snage te izvedba vanjskog priključka objekta. 

Za priključenje objekta na niskonaponsku mrežu treba sljedeće:

za novopredviđene objekte:  

 • podnijeti obrasce:
  • ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETHODNE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI,
  • ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI I ZA PRIKLJUČENJE,
  • IZJAVU o ispravnosti elektroinstalacije ovjerenu od izvođača radova (ovlaštenog) koji je izveo elektroinstalaciju,
 • položajni nacrt u mjerilu 1:1000, jedan original i dvije fotokopije nacrta s ucrtanim objektima katastarski ili geodetski,
 • pravomoćnu građevnu dozvolu, original ili kopija ovjerena od javnog bilježnika uz pokaz originala,
 • projekt elektroinstalacije.

za novopredviđene višestambene objekte:  

 • podnijeti obrasce:
  • ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETHODNE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI,
  • ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI I ZA PRIKLJUČENJE,
  • IZJAVU o ispravnosti elektroinstalacije ovjerenu od izvođača radova (ovlaštenog) koji je izveo elektroinstalaciju,
 • položajni nacrt u mjerilu 1:1000, jedan original i dvije fotokopije nacrta s ucrtanim objektima katastarski ili geodetski,
 • pravomoćnu građevnu dozvolu, original ili kopija ovjerena od javnog bilježnika uz pokaz originala,
 • glavni projekt ovjeren od Ureda državne uprave ili projekt elektroinstalacije ovjeren od Ureda državne uprave,
 • popis stambenih jedinica sa traženim vršnim snagama.

za odvajanje priključka:  

 • podnijeti obrasce:
  • ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETHODNE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI,
  • ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI I ZA PRIKLJUČENJE,
  • IZJAVU o ispravnosti elektroinstalacije ovjerenu od izvođača radova (ovlaštenog) koji je izveo elektroinstalaciju,
 • položajni nacrt u mjerilu 1:1000, jedan original i dvije fotokopije nacrta s ucrtanim objektima katastarski ili geodetski.

za postojeće objekte starije od 15. veljače 1968. godine:  

 • podnijeti obrasce:
  • ZAHTJEV ZA IZDAVANJE PRETHODNE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI,
  • ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI I ZA PRIKLJUČENJE,
  • IZJAVU o ispravnosti elektroinstalacije ovjerenu od izvođača radova (ovlaštenog) koji je izveo elektroinstalaciju,
 • položajni nacrt u mjerilu 1:1000, jedan original i dvije fotokopije nacrta s ucrtanim objektima katastarski ili geodetski,
 • uvjerenje od katastra da je objekt izgrađen prije 15. veljače 1968. godine ili uvjerenje o vremenu građenja Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje,
 • vlasnički list.

za privremeni priključak:  

 • podnijeti obrasce:
  • ZAHTJEV ZA PRIVREMENI/POVREMENI PRIKLJUČAK,
  • IZJAVU o ispravnosti elektroinstalacije ovjerenu od izvođača radova (ovlaštenog) koji je izveo elektroinstalaciju,
 • položajni nacrt u mjerilu 1:1000, jedan original i dvije fotokopije nacrta,
 • dozvolu jedinice lokalne samouprave (koncesiju).

za priključak gradilišta:    

 • podnijeti obrasce:
  • ZAHTJEV ZA IZDAVANJE ELEKTROENERGETSKE SUGLASNOSTI I ZA PRIKLJUČENJE GRADILIŠTA,
  • IZJAVU o ispravnosti elektroinstalacije ovjerenu od izvođača radova (ovlaštenog) koji je izveo elektroinstalaciju,
 • položajni nacrt u mjerilu 1:1000, jedan original i dvije fotokopije nacrta,
 • pravomoćnu građevnu dozvolu, original ili kopija ovjerena od javnog bilježnika uz pokaz originala.

Na ovim stranicama možete pronaći ugovore i ostale obrasce vezane za usluge koje pruža HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.

Obrazac Zahtjev za priključak, kao i informacije vezane uz njihovo popunjavanje, možete zatražiti u prostorijama za rad sa strankama u Zadru. Na adresi: Ulica kralja Dmitra Zvonimira 8 (šalter br. 1 ili 2) ili telefonski broj 023/290 400 ili 023/290 401 u vremenu od 7,30 do 14,00 sati.

Važno:

 • Priključenje na elektroenergetsku mrežu smiju obaviti samo zaposlenici Hrvatske elektroprivrede. 
 • Svako samopriključenje smatra se neovlaštenom potrošnjom te je kao takvo kazneno djelo! 
 • Ispravnim priključenjem na niskonaponsku mrežu i zaprimanjem mjernog mjesta stječete status kupca električne energije.

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797