NaslovnaEnglishMapa webaKontakti
HEP Operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTRA KRIŽ 
   
 
   Povijest

GodinaOpis
1894.Lipik dobiva električnu energiju iz vlastite parne elektrane, koja je bila u pogonu do 1929. godine.
1906.Puštena je u rad električna centrala u Pakracu, vlasnik Maurice Scheur.
1907.Prva električna javna rasvjeta u Daruvaru.
1909.Prva hidroelektrana u Novskoj.
1913.Elektrifikacija Nove Gradiške.
1914.Električna centrala u Grubišnom Polju.
1916.Ivanić Grad dobio električnu energiju. Nova električna centrala u Novskoj, vlasnik Špoljar.
1924.Izgrađena i puštena u rad Munjara Hafner u Kutini. Započinje proizvodnju električna centrala u Siraču i Okučanima.
1927.U Brestovcu parna elektrana iz pilane NIHAG opskrbljuje električnom energijom Radničke nastambe, a Radnički dom od 1937. Postrojenje je razoreno 1942.
1928.Nova električna centrala u Daruvaru.
1929.Prva javna rasvjeta u Vojnom Križu. Izgrađena i puštena u rad nova električna centrala na lokaciji današnje Elektre. Lipik se potpuno elektrificira. Prva rasvjeta u Jasenovcu.
1930.1930/31. Električnu energiju dobivaju kućanstva Novoselca i Križa.
1931.Električna centrala u Pakracu puštena u rad.
1934.Izgrađen 30 kV DV i TS 30/10 kV Božjakovina.
1937.Od TS 31/10 kV Božjakovina do Ivanić Grada gradi se 10 kV DV. Osnovan BEP, a prvi predsjednik prof. Miroslav Plohl.
1938.BEP utemeljio Terensku sekciju u Križu. Gradi se drveni portal DV 30 kV Ivanić Grad - Križ, pod naponom 10/6 kV.
1939.Električna energija puštena u Križu, 15. siječnja. Sva sela dobivaju el. energiju. Električnu energiju dobiva Čazma i sela na području Dubrave. Gradi se 6 kV DV za Dubravu. Gradi se priključni 6 kV DV od Obedišća. Započinje elektrifikacija Velike Ludine.
1940.Električna centrala Gjulaves (Đulovac) puštena u rad. Svečano potekla električna energija u Popovači. Gradi se 30 kV DV Križ – Kutina - Banova Jaruga.
1941.Prestaje radom Munjara Hafner u Kutini 18. travnja.
1942.Od Međurića do Novske produljuje se dalekovod 10 kV. Prestaje radom Munjara u Novskoj.
1947.Ustanovljen Područni ured Križ u sastavu Poduzeća za elektrifikaciju sjeverne Hrvatske. Pušteni u rad DV 39 kV Božjakovina - Kloštar-Ivanić, TS 30/10 kV Kloštar-Ivanić i DV 30 kV prema Sisku.
1948.Garešnica dobiva električnu energiju iz lokalne centrale. Nastavlja se izgradnja DV 30 kV kod Banove Jaruge do Međurića preko Novske do Nove Gradiške (57 km). Stavlja se u funkciju 30 kV napon od Kloštra-Ivanića – Križa - Međurića, TS 30/6 kV Križ i TS 30/10 kV Međurić.
1949.Pušta se u rad DV 10 kV Međurić-Pakrac (24 km). Prestaje radom lokalna električna centrala Nova Gradiška. Puštena u rad TS 30/10 kV Nova Gradiška 1 (Prvča). Elektri Križ predane na upravljanje lokalne električne centrale i tada su zatvorene.Osnivaju se mjesni uredi u Novoj Gradiški i Lipiku. Izgrađen DV 30 kV od TS Kloštar do Šumećana (5 km). Prva industrijska TS 30/10 kV na području Elektre Križ u Šumećanima.
1950.Izabrani Radnički savjet i Upravni odbor RO Elektra Zagreb, 17. rujna. Taj dan se bilježi kao Dan Elektre Križ.
1953.Izgrađen DV 10 kV Međurić - Garešnica.
1954.Produljen DV 10 kV od Garešnice do Hercegovca.
1957.Počinje samostalno djelovati Elektra – električno poduzeće Križ. Pušten u rad DV 30 kV Slavonski Brod (Podvinje) do Nove Gradiške.
1956.1956/57. Napušten 6 kV pogonski napon.
1959.Pušteni u rad DV 35/10 kV Međurić – Pakrac – Daruvar, TS 35/10 kV Daruvar (s naponom 30 kV), TS 30(35)/10 kV Batrina, TS 35/10 kV Pakrac, TS 35/10 kV Daruvar.
1960.Osnovan Mjesni ured Daruvar. U pogonu DV 10 kV za Grubišno Polje, TS 110/30(35) kV Međurić, priključak na DV 110 kV Sisak – Međurić, TS 30(35)/10 kV Pakrac.
1961.Puštena u rad TS 35/10 kV Novska.
1963.U sastav Elektre Zagreb ulazi Elektra Križ.
1964.Puštene u rad TS 35/10 kV Kutina i TS 35/19 kV Nova Gradiška 2.
1965.Puštena u rad 30(35)/10 kV Okučani.
1969.Puštene u rad TS 35/10 kV Mali Zdenci i TS 35/10 kV Veliki Grđevac. Uvodi se čekovna naplata potroška električne energije (prvi u Hrvatskoj).
1970.Osnovani područni uredi u Kutini i Križu. Počinju ulaganja u kompenzaciju jalove energije. Uveden automatski ponovni uklop u TS 35/10 kV.
1971.Područni okrug Novska pripojen Područnom uredu Lipik, kao terenska jedinica. Elektra se organizira u šest organizacijskih jedinica – područnih ureda u: Kutini, Lipiku, Novoj Gradiški, Daruvaru, Križu i Zajedničke službe. Uvedena čekovna naplata kod svih potrošača kućanstva na cijelom području.
1971.1971/73. Svi DV rekonstruirani na čelične stupove.
1972.Dovršena i useljena poslovna zgrada u Daruvaru.
1973.Puštena u rad TS 110/35 kV Graberje.
1975.Vlastita baždarnica započela radom.
1977.Gradi se TS 35/10 kV Lipik.
1978.Puštena u rad TS 110/35 kV Nova Gradiška.
1979.Gradi se TS 35/10 kV Sirač. Puštena u rad TS 35/10 kV Stara Gradiška.
1980.Gradi se TS 35/10 kV Hercegovac.
1983.Puštena u rad TS 35/10 kV Daruvar 2. Dovršena zgrada Dispečerskog centra, započinje izgradnja sustava daljinskog vođenja (SDV), sustava veza i automatske obrade podataka.
1984.Pušten u rad dalekovod 110 kV Međurić - Nova Gradiška.
1988.Uvodi se informatika u proces upravljanja i obrade podataka.
1990.TS 35/10 kV Garešnica, Međurić, Sirač i Grubišno Polje uključene u SDV. Stavljeno pod daljinski nadzor 35 kV postrojenje u TS 110/35 kV Ivanić.
1991.Elektra Križ počinje poslovati u okviru Direkcije za distribuciju HEP-a. Rekonstruirana i priključena SDV-u TS 35/10 kV Pakrac.U ratu razoren velik dio elektroenergetskih postrojenja.
1992.Sanacija ratom razorenih elektroenergetskih postrojenja. U SDV stavljena TS 35/10 kV Lipik.
1993.Sanacija ratom razorenih postrojenja. U SDV uključene TS 35/10 kV Daruvar 2, TS Nova Gradiška 1 i TS 35/10 kV Nova Gradiška 2.
1995.Iz sustava Elektra Križ izdvojen je Pogon Nova Gradiška. Akcijom Bljesak oslobođeno do tada zaposjednuto područje zapadnog dijela Slavonije; sanacija ratom uništenih elektroenergetskih postrojenja.
1998.Obavljena rekonstrukcija i uključenje posljednje TS u sustav daljinskog vođenja - TS 35/10 kV Daruvar 1.
1999.Ugrađeni prvi daljinski upravljani linijski rastavljači na 10 kV DV Križ - Popovača i 10 kV DV Kutina - Kutinica.
2002.Izgrađen DV 10(20) kV Lipovljani – Krapje - Trebež.
2003.Rekonstruirana TS 35/10 kV u Kutini.
2005.Usvojena nova aplikacija za obračun električne energije.
2007.Ostvareno je povezivanje informatičke mreže optičkom vezom DP Križ – SIT Zagreb brzine 2GB te povezivanje pogonskih ureda na informatičku mrežu komutiranom ISDN vezom. Preseljenje baze zajedničkih aplikacija u SIT Zagreb.
2008.Izvršena rekonstrukcija Sustava daljinskog vođenja distribucijske mreže Elektre Križ.

 
www.hep.hr HEP grupa Pravne napomene/legal noticies Pravne napomene
Član HEP grupe, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, tel: 01/63 22 111 , fax: 01/63 22 797