EN
Emisije onečišćujućih tvari u zrak

Emisije onečišćujućih tvari u zrak

Emisija je ispuštanje tj. unošenje onečišćujućih tvari u zrak. Emisija se u hrvatskim zakonskim propisima prikazuje kao masa onečišćujuće tvari u miligramima (mg) u kubičnom metru normiranog zraka (mn3) tj. mg/mn3.

Tijekom 2018. godine nije bilo prekoračivanja emisija onečišćujućih tvari u zrak iz HEP-ovih termoelektrana (TE), termoelektrana-toplana (TE-TO), bioenergana (BE-TO Sisak i BE-TO Osijek) i kotlovnica za grijanje gradova.

U 2018. godini smanjenje su emisije iz HEP-ovih TE i TE-TO i to dušikovih oksida (NOX) za 50%, sumporovih oksida (SO2) za 73, ugljikovog monoksida (CO) za 28 te krutih čestica za 43% u odnosu na 2017. godinu. Smanjenje emisija je rezultat korištenja prirodnog plina kao primarnog goriva te smanjenja broja sati rada termoelektrana na ugljen.

Emisije onečišćujućih tvari u zrak – NOx, SO2, CO i krutih čestica iz termoelektrana i termoelektrana-toplana:
Godina NOx t/god SO2 t/god CO t/god krute čestice t/god
2017. 2.779 1.444 225 69
2018. 1.391 386 162 39
2018./2017. (%) 50 27 72 57

Emisije NOx u BE-TO Osijek i BE-TO Sisak ostale su tijekom 2018. godine na istoj razini kao emisije iz 2017. godine, a smanjenje su emisije SO2 za 92% i krutih čestica za 83% što je posljedica nabave kvalitetnijeg goriva. Smanjenje emisija CO za 83% postignuto je optimiranjem sustava izgaranja goriva.

Emisije onečišćujućih tvari u zrak – NOx, SO2, CO i krutih čestica iz bioenergana – BE-TO Osijek i BE-TO Sisak:
Godina NOx t/g SO2 t/god CO t/god Krute čestice t/god
2017. 26,74 3,56 29,7 56,77
2018. 26,87 0,27 5,2 9,54
2018./2017. (%) 100,48 7,58 17,51 16,80
 
U kotlovnicama za grijanje gradova tijekom 2017. su provedena mjerenja emisija NOX i CO i proračun emisija je rađen prema rezultatima mjerenjima. Izmjerene vrijednosti emisija većinom su manje od emisijskih faktora. U 2018. godini mjerenja nisu provedena jer se sukladno važećim zakonskim propisima rade jednom u dvije godine pa se izračun emisija NOX i CO radio prema emisijskim faktorima (metoda EMEP/EEA 2016). Isto je i kod emisije SO2, koja se izračunava prema bilanci tvari. Iz navedenih razloga u kotlovnicama z grijanje gradova nije bilo velikih razlika u količini emisija CO2 i SO2 između 2017. i 2018. godini, ali postoji razlika u emisijama NOX i CO.

Emisije onečišćujućih tvari u zrak - NOx, SO2, CO i krutih čestica iz kotlovnica za grijanje gradova:
Godina NOx t/god SO2 t/god CO t/god krute čestice t/god
2017. 17 6 2,5 0,5
2018. 43 5 5,2 nije primjenjivo*
2018./2017. (%) 253 83 208  
* ispod razine emisija koju je potrebno prijaviti u registar onečišćavanja okoliša
 


Mjerenje emisija

Mjerenja emisija onečišćujućih tvari u zrak provode se prvim, povremenim, kontinuiranim i posebnim mjerenjem na ispustu/dimnjaku. Učestalost mjerenja onečišćujućih tvari u zrak iz pojedinog ispusta/dimnjaka uređena je zakonskim propisom.

Emisije onečišćujućih tvari u zrak iz HEP-ovih TE i TE-TO mjere se kontinuirano automatskim mjernim sustavima (AMS), a podaci se prenose računalnom mrežom u Informacijski sustav o praćenju emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora koji vodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike (MZOE). Emisije iz kotlovnica za grijanje gradova mjere se povremenim mjerenjima.


Nadzor i izvještavanje

Podaci o vrstama i količinama onečišćujućih tvari u zrak, vrsti i karakteristikama korištenog goriva za proizvodnju električne i toplinske energije te tehnološke pare iz HEP-ovih izvora snage veće od 100 kW, ukoliko prelaze pragove ispuštanja onečišćujućih tvari na lokaciji, unose se jednom godišnje u Registar onečišćavanja okoliša (ROO) koji vodi Hrvatska agencija za okoliš i prirodu (HAOP).