EN
Poziv za iskaz interesa i dostavu inicijalnih podataka o projektima obnovljivih izvora energije

Poziv za iskaz interesa i dostavu inicijalnih podataka o projektima obnovljivih izvora energije

Hrvatska elektroprivreda d.d (“HEP”) istražuje mogućnost akvizicije projekata obnovljivih izvora energije, isključivo na području Hrvatske te poziva zainteresirane nositelje projekata na dostavu iskaza interesa do uključivo 2. svibnja 2017. za sljedeće komercijalne tehnologije korištenja obnovljivih izvora energije za proizvodnju električne i/ili toplinske energije:
  • vjetroelektrane,
  • sunčane elektrane (neintegrirane),
  • male hidroelektrane (do 10 MW instalirane snage),
  • bioelektrane i
  • bioplinske elektrane.
U obzir će biti uzeti realizirani projekti elektrana koji su već u pogonu s urednom i kompletnom dokumentacijom kao i riješenim imovinsko-pravnim odnosima za sve faze/segmente projekta. Također, u obzir će biti uzeti i projekti koji su u razvoju, a raspolažu sa sljedećom dokumentacijom:
  • pravomoćna građevinska dozvola za sve faze/segmente projekta,
  • potpisan ugovor o otkupu električne energije s HROTE-om d.o.o.,
  • riješeni imovinsko-pravni odnosi za sve faze/segmente projekta,
  • ishođeno prethodno rješenje o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača,
  • potpisan ugovor o priključenju s HOPS-om d.o.o. i/ili HEP – Operatorom distribucijskog sustava d.o.o.
Za projekte malih hidroelektrana potrebno je raspolagati i s potpisanim ugovorom o koncesiji za korištenje voda i javnog vodnog dobra za sve faze/segmente projekta.

Za projekte bioelektrana i bioplinskih elektrana potrebno je raspolagati i s potpisanim ugovorom o dobavi potrebnih količina šumske sječke odnosno drugih vrsta sirovina te s potpisanim ugovorom o otkupu toplinske energije.

U iskazu interesa potrebno je konstatirati stanje projekta i dostaviti osnovne informacije o projektu: naziv projekta, instalirana snaga projekta, lokacija projekta, naziv nositelja projekta, odnosno odgovorne osobe te popis relevantne dokumentacije o projektu. Iskaz interesa mora biti napisan na poslovnom memorandumu nositelja projekta s kontaktnim podacima i potpisan od strane odgovorne osobe potencijalnog partnera. HEP zadržava pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju u postupku eventualne daljnje analize pojedinih projekata.

Skenirani iskaz interesa potrebno je dostaviti na e-mail adresu: projekti-oie-oglas@hep.hr .