EN
Propisi i obrasci

Propisi i obrasci

OBRASCI

 • Ugovor o opskrbi (PDF)
 • Zahtjev za sklapanje ugovora o opskrbi (PDF)
 • Obrazac zahtjeva  (PDF)
 

ZAKONI

 • Zakon o energiji  (NN 120/12, 14/14, 102/15 )
 • Uredba o dopuni Zakona o energiji  (NN 95/15)
 • Zakon o tržištu električne energije (NN 22/13, 95/15)
 • Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o tržištu električne energije (NN 95/15)
 • Zakon o regulaciji energetskih djelatnosti (NN 120/12)
 • Zakon o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14)

 

PODZAKONSKI AKTI


OPĆI UVJETI

 • Opći uvjeti za opskrbu električnom energijom  (NN 14/06)
 • Opći uvjeti za korištenje mreže i opskrbu električnom energijom (NN 85/15)


UVJETI OPSKRBLJIVAČA

 • Uvjeti opskrbljivača za opskrbu električnom energijom, lipanj 2017 (PDF)
 • Uvjeti opskrbljivača za opskrbu električnom energijom, kolovoz 2019 (PDF)


TARIFNI SUSTAVI 

 • Tarifni sustav za prijenos električne energije , bez visine tarifnih stavki - NN 143/06, 26/10
 • Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za prijenos električne energije, bez visine tarifnih stavki (NN 49/12)
 • Tarifni sustav za distribuciju električne energije  (NN 143/06, 26/10)
 • Odluka o visini tarifnih stavki u Tarifnom sustavu za distribuciju električne energije, bez visine tarifnih stavki (NN 49/12)
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracija  (NN 133/13)
 • Izmjene i dopune Tarifnog sustava za proizvodnju el. energije  iz OIE i kogeneracija  (NN 151/13)
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije 20/14, 107/14, 100/15)

 

TRŽIŠTE

 

OBNOVLJIVI IZVORI I KOGENERACIJA

 • Zakon o obnovljivim izvorima energije i visokoučinkovitoj kogeneraciji (NN 100/15 )
 • Pravilnik o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 123/13, 81/14, 93/1424/15, 99/15, 110/15)
 • Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o stjecanju statusa povlaštenog proizvođača električne energije (NN 99/15)
 • Tarifni sustav za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 133/13, 151/13, 20/14, 107/14, 100/15)
 • Odluka o naknadi za obnovljive izvore energije i visokoučinkovitu kogeneraciju (NN 87/2017
 • Uredba o prestanku važenja Uredbe o naknadi za poticanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih izvora energije i kogeneracije (NN 87/2017


OSTALO

 • Pravilnik o naknadi za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage  - NN 28/06
 • Odluka o iznosu naknade za priključenje na elektroenergetsku mrežu i za povećanje priključne snage  - NN 52/06
 • Mrežna pravila elektroenergetskog sustava  - NN 36/06
 • Izjava o zaštiti osobnih podataka (PDF)
 • Godišnji izvještaj HEP Elektre o kvaliteti usluga za 2019. godinu (PDF)